کار تحقیقی : تاثير ابعاد رضایت از قيمت بر وفاداری مشتریان در صنعت بانكداری: مورد مطالعه بانك ملت

کار تحقیقی : تاثير ابعاد رضایت از قيمت بر وفاداری مشتریان در صنعت بانكداری: مورد مطالعه بانك ملت

تاثير ابعاد رضایت از قيمت بر وفاداری مشتریان در صنعت
بانكداری: مورد مطالعه بانك ملت

تعداد صفحات : 24

فرمت فایل : پی دی اف

 

 

چكيده
هدف اصلی اين مقاله،آزمون يک مدل تعمیم يافته، حاوی ابعاد رضايت از قیمت و بررسی تاثیر
آن بر وفاداری مشتريان، میباشد. تعداد 921 مشتری سیستم بانکداری به صورت برخط 1 به
برای سنجش برازش مدلها و AMOS پرسشنامه تحقیق پاسخ دادند. در اين پژوهش ازنرم افزار
تحلیل معادلات ساختاری استفاده شده است. قبل از بررسی فرضیه هابرای شناسايی میانگین، انحراف
و آزمون همبستگی پیرسون)به دلیل نرمال spss معیار و همبستگی بین متغیرهای تحقیق از نرم افزار
بودن توزيع داده ها( استفاده شد. بر اساس نتايج حاصله، شاخص های تاثیرگذار بر رضايت مشتريان از
قیمت، مورد بررسی قرارگرفت و همچنین ارتباط آنها با ابعاد وفاداری در يکی از بانکهای تجاری
ايران ارزيابی گرديد.بر اساس نمونۀ جمع آوری شده و آزمون همبستگی فريدمن، مشخص گرديد در
بین شاخصهای شش گانه تاثیر گذار بر رضايت مشتريان از قیمت؛ عامل كیفیت قیمت بالاترين و
شفافیت قیمت كمترين تاثیر را بر رضايت مشتريان داشته اند.
مفاهیم كلیدی: رضايت از قیمت، وفاداری رفتاری، وفاداری نگرشی، بانکدار

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *