پیشینه تحقیق بررسي تأثير مكمل ياري كلسيم بر پروفايل ليپيدي زنان مبتلا به اضافه وزن يا چاقي – 17 ص وورد قابل ویرایش

پیشینه تحقیق بررسي تأثير مكمل ياري كلسيم بر پروفايل ليپيدي زنان مبتلا به اضافه وزن يا چاقي - 17 ص وورد قابل ویرایش

پیشینه تحقیق بررسي تأثير مكمل ياري كلسيم بر پروفايل ليپيدي زنان مبتلا به اضافه وزن يا چاقي - 17 ص وورد قابل ویرایش

پیشینه تحقیق بررسي تأثير مكمل ياري كلسيم بر پروفايل ليپيدي زنان مبتلا به اضافه وزن يا چاقي - 17 ص وورد قابل ویرایش

پیشینه تحقیق بررسي تأثير مكمل ياري كلسيم بر پروفايل ليپيدي زنان مبتلا به اضافه وزن يا چاقي - 17 ص وورد قابل ویرایش

پیشینه تحقیق بررسي تأثير مكمل ياري كلسيم بر پروفايل ليپيدي زنان مبتلا به اضافه وزن يا چاقي - 17 ص وورد قابل ویرایش

پیشینه تحقیق بررسي تأثير مكمل ياري كلسيم بر پروفايل ليپيدي زنان مبتلا به اضافه وزن يا چاقي - 17 ص وورد قابل ویرایش

ارتباط كلسيم با ليپيدها و ليپوپروتئين‏ها:

  Bellو همكاران (29) در سال 1992در ايالت مينسوتا آمريكا براي بررسي تأثير مكمل كربنات كلسيم بر سطح كلسترول سرم بيماران مبتلا به هيپركلسترولمي، در يك كارآزمايي باليني تصادفي شده دو سوكور به شكل ضربدري،  56بيمار مبتلا به هيپركلسترولمي خفيف تا متوسط را 8 هفته تحت رژيم كم چرب و كم كلسترول (step Ι)قرار دادند و سپس براي  6هفته تحت مكمل ياري با كلسيم ( 1200ميلي‏گرم در روز) يا دارونما قرار دادند سپس بيماران يك دوره  6هفته‏اي ديگر به شكل ضربدري تحت مكمل ياري با كلسيم يا دارونما در گروه بعدي قرار گرفتند. نتايج مطالعه نشان داد كه در دوره دريافت مكمل كلسيم  4/4درصد كاهش در كلسترول LDL، 1/4%  افزايش در كلسترول HDLو 5/6% كاهش در نسبت كلسترول   LDL/HDLپديد آمده امّا تغيير معني‏داري در فشارخون، تري گليسريد و ApoBيا كلسيم سرمي اين بيماران مشاهده نشد. این پژوهشگران نتيجه‏گيري كردند كه كربنات كلسيم تاثیری متوسط در درمان بيماران مبتلا به هيپركلسترولمي خفيف تا متوسط دارد.پیشینه تحقیق بررسي تأثير مكمل ياري كلسيم بر پروفايل ليپيدي زنان مبتلا به اضافه وزن يا چاقي - 17 ص وورد قابل ویرایش

     Denkeو همكاران (25) در سال  1993در ايالت تگزاس براي بررسي تأثير كلسيم دريافتي بر دفع اسيدهاي چرب مدفوع و ليپيدهاي سرم در يك كارآزمايي باليني تصادفي شده بر روي  13مرد سالم مبتلا به هيپركلسترولمي متوسط، رژيم كم كلسيم (410 میلی گرم در روز) را با رژيم غني شده از مالات - سيترات كلسيم به همراه  2مكمل  500ميلي گرمي کلسیم در روز (در كل 2200 میلی گرم در روز) مقايسه كرده و مشاهده كردند كه درصد چربي‏هاي اشباع شده و دفعي در روز از 6% به 13% در افرادي كه رژيم غني شده را رعايت كرده بودند افزايش يافت، امّا تغييري در اسيدهاي صفراوي دفع شده مشاهده نشد. رژيم غني از كلسيم به شكل معني‏داري كلسترول تام را  6% كلسترول  LDLرا  11% و  ApoBرا 7% در مقايسه با رژيم كم كلسيم كاهش داد، امّا تغييري در كلسترول HDL وApoA-I  مشاهده نشد. نتيجه اينكه غني‏سازي كلسيم در كاهش كلسترول تام و كلسترول  LDLبه عنوان عاملي كمكي بر پروفايل ليپيدي مي‏تواند مؤثر باشد. پیشینه تحقیق بررسي تأثير مكمل ياري كلسيم بر پروفايل ليپيدي زنان مبتلا به اضافه وزن يا چاقي - 17 ص وورد قابل ویرایش

 Karanjaو همكاران (59) در سال 1994اثر افزايش كلسيم رژيم غذايي را بر مقدار ليپيدها و ليپوپروتئين‏هاي پلاسما در افراد مبتلا به افزايش فشارخون و افراد سالم بررسي كردند. داوطلبان در  3گروه با دريافت  غذایی 1500 میلی گرم در روز (106نفر) و 1000 میلی گرم در روز کلسیم (109 نفر) و گروه شاهد  (111 نفر) تقسيم شدند. بررسي مصرف قبل از شروع پژوهش نشان داد كه افراد مبتلا به فشارخون بالا دريافت  كلسيم، فسفر، منيزيم و ويتامين Dكمتري از افراد سالم داشتند (05/0=p). همچنين كلسترول  HDLآنها پائين‏تر (014/0=p) و كلسترول  LDLآنها بالاتر (01/0=p) بود. در اين پژوهش بعد از  12هفته هيچ تغييري در سطح ليپيدها و ليپوپروتئين‏ها مشاهده نشد.پیشینه تحقیق بررسي تأثير مكمل ياري كلسيم بر پروفايل ليپيدي زنان مبتلا به اضافه وزن يا چاقي - 17 ص وورد قابل ویرایش

  Hermanو همكاران (60) در سال 1993ارتباط دريافت  مواد معدني و ليپيدهاي سرم را در  43فرد  60سال و بالاتر مورد بررسي قرار داده و سطح كلسترول تام، تري گليسريد، كلسترول  LDLو    HDLسرم افرادي كه كمتر از دو سوم ميزان توصيه شده (RDA) مواد معدني دريافت مي‏كردند را با افرادي كه بيش از  دو سوم ميزان توصيه شده  (RDA) مواد معدني دريافت  مي‏كردند مقايسه كرده و مشاهده كردند كه گروهي كه كلسيم كمتري دريافت مي‏كردند كلسترول  LDLسرمي بالاتري داشتند.پیشینه تحقیق بررسي تأثير مكمل ياري كلسيم بر پروفايل ليپيدي زنان مبتلا به اضافه وزن يا چاقي - 17 ص وورد قابل ویرایش

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *