پکیج آموزشی اکسل حرفه ای(403صفحه ورد)

پکیج آموزشی اکسل حرفه ای(403صفحه ورد)

فهرست مطالب

پکیج آموزشی اکسل... 22

فصل ١.. 23

سلول،سلول ها ،حرکت و انتخاب... 23

حرکت به آخرین سلول محدوده. 24

انتخاب آخرین سلول در ناحيه بکار رفته. 29

سطرها و ستونها 31

مخفی کردن یا آشکار کردن یک یا چند ستون.. 32

رونوشت،برش و چسباندن.. 35

کپی یک سلول با متن یا فرمول به هزاران سلول.. 37

کپی سلولها از برگه. 38

فصل ٢.. 40

متن... 40

متن و نوار ابزار ها 41

وارد کردن متن به سلولها 41

ارزیابی اطلاعات... 42

انتخاب یک ناحيه. 43

استفاده از اصلاح خودکار٣٣. 44

جلوگيری از ورود داده های تکراری... 47

ارزیابی متن های ورودی... 48

کپی ارزیابی... 49

حذف شرط ارزیابی... 49

لغو پيچيدن متن به صورت خودکار. 51

تغيير تو رفتگی٤٣ در سلول.. 54

استفاده از علایم در جستجوی متون.. 58

شکلبندی داده هایی که دارای متن هستند.. 63

استخراج حروف از متن بدون استفاده از فرمول.. 63

جداسازی نام و نام خانوادگی بدون استفاده از فرمول.. 64

فصل ٣.. 66

شکلبندی اعداد. 66

چهار مرحله شکلبندی... 69

شکلبندی اعداد بر اساس شرطی خاص..... 73

ميانبرهایی برای ورود زمان و تاریخ فعلی... 78

تایپ سریع تاریخ در سلولها 79

تاریخ های سفارشی  سفارشی کردن تاریخ.. 82

محاسبه اختلاف بين تاریخ ها 83

محاسبه تعداد فصل ها 84

فصل ۵.. 89

سبک ها 89

کپی کردن شکلبندی... 90

اعمال یک سبک به یک سلول یا چند سلول در کارپوشه. 94

نمایش جملاتی که به هزارتایی گرد شده اند.. 95

فصل ۶.. 97

اسم.. 97

تعریف یک اسم.. 98

ذخيره اسم ها 99

مرور اسم ها 99

وارد کردن یک اسم و جایگذاری آن در فرمول.. 100

جایگذاری یک اسم در فرمول.. 101

جایگذاری اسامی در فيلد متغير٨٦ فرمول.. 102

ذخيره یک فرمول یا مقدار عددی برای استفاده دوباره در جعبه اسم.. 104

تعریف یک اسم و به روز رسانی ناحيه مرجع با ماکرو. 108

فصل ٧.. 109

فرمول ها 109

درج یک فرمول در سلول.. 109

کپی یک فرمول ،مرجع مطلق و نسبی... 110

فرمول آرایه ای... 116

بخش فنی فرمول های آرایه ای... 117

ایجاد پيوند بين سلولها در کارپوشه. 118

نوار ابزار بازرسی فرمول.. 119

حرکت به سلول وابسته. 120

ردیابی خطاها٩٩. 123

پيوندهای بين کارپوشه ها 128

ایجاد پيوند بين کاربرگهای کارپوشه. 128

پيوندهای ساخته شده با فرمول.. 128

تغيير پيوندها و حذف پيوندهای ناخواسته. 130

انتخاب سلولهای حاوی فرمول.. 133

تشخيص و شکلبندی سلولهای حاوی فرمول.. 133

محافظت١٠٩ فرمولها در سلولها 135

نمایش فرمول در سلول و چاپ فرمول.. 137

فصل ٨.. 141

جمع کردن و شمارش..... 141

جمع مقادیر در ناحيه عمودی... 142

گسترش محدوده جمع برای فرمول SUM..... 144

جمع داده ها در محل تقاطع دو ناحيه. 146

جمع کردن با حروف متنی به عنوان شرط... 149

شمارش سلولهای دارای داده بر طبق شرط... 151

فصل ٩.. 155

امنيت و حفاظت.... 155

گزینه های سربرگ امنيت  کلمه عبور برای گشودن١١٧. 156

حفاظت از کارپوشه ها 157

آشکار نمودن سطرها و ستون ها 160

فصل ١٠.. 163

اطلاعات... 163

استفاده  از تابع کاربرگی CELL.. 163

استفاده از MsgBox برای نمایش اطلاعات درون سلولها 167

کپی یادداشت ها به سلولهای دیگر. 171

اضافه کردن عکس ها به یادداشت ها 172

فرستادن اطلاعات به یادداشت ها 173

وارد کردن و نوسازی اطلاعات از اینترنت.... 173

نوسازی داده های اینترنتی... 176

نوسازی خودکار داده های اینترنتی... 177

فصل ١١.. 178

چاپ... 178

اضافه کردن آیکون چاپ به نوار ابزار. 178

اضافه کردن اطلاعات به سربرگ و ته برگ در تمامی صفحات چاپی... 181

درج یک عکس ( آرم کارخانه ) در سربرگ.... 182

مقياس بندی... 184

تعریف یک ناحيه ناپيوسته چاپی... 185

تکرار سطرها و ستونها در بالای هر صفحه (سربرگ Sheet) 186

شماره گذاری پيوسته صفحه ها ، عدد اولين صفحه. 188

وقفه صفحه١٥٣. 193

درج یک Watermark پشت متن... 195

چاپ اشيا 196

انتخاب گزینه های چاپ... 197

اضافه کردن یک نمای سفارشی... 198

چاپ یک نمای سفارشی... 199

حذف یک نمای سفارشی... 200

چاپ ، ویرایش یا حذف یک گزارش..... 203

فصل ١٢.. 206

نمودارها 206

ساخت نمودارها با F11... 206

تعيين نوع نمودار پيش فرض..... 208

جلوگيری از چاپ نمودارها 210

اضافه کردن یک تصویر پيوندی به نمودار. 211

به روز رسانی نمودارها با کشيدن و رها کردن.. 213

به روز رسانی خودکار نمودارها با داده های جدید.. 214

نمایش اعداد بصورت هزارتایی در نمودار. 217

اضافه کردن یک نمودار دایره در دایره١٦١. 222

تعویض  برچسب های داده ها با عکس..... 224

فصل ١٣.. 225

سفارشی سازی اکسل... 225

نمایش مقادیر صفر ( سربرگ View ) 227

سفارشی کردن نوار ابزارها 230

جلوگيری از ناپدید شدن آیکون ها 232

اضافه کردن یک نوار ابزار سفارشی... 233

اضافه کردن آیکون ها  به یک منوی اکسل... 236

باز کردن یک الگو. 238

باز کردن خودکار یک پرونده الگو موقع شروع اکسل... 239

به روز رسانی یک کارپوشه الگو. 241

فصل 14.. 242

باز ، بسته و ذخيره کردن.. 242

کارپوشه ها 242

درج مسير پرونده برای کارپوشه در نوار عنوان یا در نوار وضعيت.... 244

ذخيره کارپوشه در یک فضای کاری سفارشی... 246

درج یک فرا پيوند.. 250

بستن یک کارپوشه \ کارپوشه ها و اکس..... 250

فصل 15.. 251

داده ها 251

نکاتی برای سازماندهی داده ها در اکسل... 251

استفاده از شکلبندی برای تنظيم قسمت سطر ستون عناوین... 254

استفاده از فرم ها برای ورود داده ها 255

اعمال رنگ به داده ها بر اساس شرط... 255

استفاده از شکلبندی شرطی برای رنگ آميزی داده ها 256

فصل 16.. 259

درج پرونده های متنی... 259

عيب یابی مشکلات هنگام ورود متن... 262

متن به ستونها 263

کاراکترهای غير ضروری را پاک کنيد.. 264

فصل ١٧.. 265

مرتب سازی... 265

راهنمایی برای مرتب سازی داده ها 267

مرتب سازی تعداد زیادی از فيلدها 268

مرتب سازی بر اساس ليست سفارشی... 269

انتقال خط بين گروه مشتریان.. 271

فصل ١٨.. 273

فيلتر کردن.. 273

چاپ داده ها پس از فيلتر خودکار 275

حذف یک نمای سفارشی... 276

فيلتر کردن با استفاده از حروف متنی عمومی... 277

فيلتر کردن بر اساس تاریخ با تغيير شکلبندی... 278

لغو فيلتر پيشرفته. 283

معایب استفاده از توابع پایگاه داده. 284

رنگ آميزی یک رکورد منحصر بفرد. 287

فصل ١٩.. 288

جمع های جزئی... 288

اضافه کردن جمع های جزئی اضافی و استفاده از توابع دیگر. 292

کپی کردن یک جمع از جمع های جزئی... 294

شکلبندی شرطی... 295

فصل ٢٠.. 297

گروه بندی و برون نمایی... 297

راهنمای گروه بندی و برون نمایی... 298

اضافه کردن آیکون ها به نوار ابزارها 298

اضافه کردن دستی برون نما 299

پاک کردن برون نما 300

فصل ٢١.. 301

ترکيب داده ها 301

اضافه کردن یک ستون نام سازمان به هر جدول.. 303

ترکيب کردن جدول ها 304

قوانينی برای ترکيب کردن داده ها با تکنيک ترکيب.... 305

ترکيب کردن بدون پيوندها 306

کپی کردن و رنگ آميزی سطرهای جمع جزئی... 313

مقایسه ليستها 314

فصل ٢٢.. 322

جدول محوری... 322

قوانينی برای سازماندهی داده ها برای ایجاد جدول محوری... 323

تعریف یک اسم برای جدول داده ها 324

شکلبندی فيلدهای داده در جدول محوری... 326

نوار ابزار جدول محوری نمایش داده نمی شود. 327

کار منظم با جدول محوری... 328

درج یک پرس و جوی پيچيده. 329

درج جمع های جزئی... 330

پنهان کردن آیتم ها 331

نوسازی داده ها 334

گروه بندی آیتم ها و درج یک فيلد جدید.. 337

گروه بندی یک فيلد با آیتم های عددی یا تاریخی... 338

گروه بندی تاریخ ها بر حسب روز. 340

شکلبندی یک فيلد محاسباتی... 343

به روز رسانی یک فيلد محاسباتی / حذف یک فرمول.. 344

اضافه کردن یک فيلد داده و تغيير روش محاسبه. 344

تغيير تابع محاسباتی و شکلبندی فيلد.. 345

تغيير نمایش ضرب فيلدهای داده در جدول.. 349

شکلبندی یک جدول محوری... 350

چاپ یک جدول محوری... 351

کادر محاوره ای Options.. 351

عناوین مهم در کادر محاوره ای options.. 352

درج جدول محوری اضافی تنها از یک جدول داده. 352

ساخت سریع چندین جدول محوری از یک جدول محوری... 354

بازیابی داده ها از یک جدول محوری... 355

OFFSET و SUMIF فرمولهای... 357

درج یک نمودار از داده های جدول محوری... 358

فصل ٢٣.. 360

استفاده از توابع و اشيا برای استخراج داده. 360

تعریف یک اسم برای کاربرگ دارای جدول داده ها 360

تعریف یک اسم برای یک سلول تنها 362

گروه تابع LOOKUP.... 363

بازگرداندن یک مقدار از یک ناحيه داده ها 364

تابع LOOKUP. متغيرهای تابع.. 365

مرحله ١ :یک اسم برای جدول تعریف کنيد.. 369

MATCH تابع.. 371

سومين فيلد متغير : MATCH_type... 372

INDEX تابع.. 372

تقویت کردن محاسبات : ترکيب توابع.. 373

اضافه کردن یک Combo Box.. 378

مزایای کار با اسامی در Combo Box.. 379

تنظيم اندازه Combo Box با سلولها 380

Combo Box و VLOOKUP ترکيب تابع.. 381

ترکيب تابع INDEX ، ارزیابی و Combo Box.. 383

جمع بندی داده ها بر اساس شرطی از جدول داده ها 385

فصل ۴٢.. 389

وام ها 389

ترکيب توابع محاسبه وام. 390

ایجاد یک برنامه استهلاک.... 391

برنامه استهلاک با یک دوره مهلت.... 392

برنامه استهلاک برای پرداخت تصادفی... 393

جدولی برای محاسبه قسط ها با دو متغير. 394

فصل25... 397

What – if. 397

( چه اگر ) 397

آناليز حساس (جدول داده ها ) 397

ایجاد یک جدول داده ها 398

Break – Even Point اضافه کردن یک نمودار. 399

پيدا کردن یک جواب با استفاده از  Goal Seeking... 400

محاسبه ميزان فروش مورد نياز برای رسيدن به سود دلخواه. 401

روش بهتر برای حل محدودیت ها : Solver. 401

تکنيک های کار با Solver. 402

Solver در اینترنت.... 405

به روز رسانی داده ها در سناریو. 410

 

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *