پروژه طراحی مخازن افقی در 60 صفحه

پروژه طراحی مخازن افقی در 60 صفحه

فهرست مطالب
عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. . صفحه
چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. . 1
صورت مساله ………………………………………………………………………………………………………………………………………. . 2
فصل اول : محاسبه ضخامت ه ا ………………………………………………………………………………………………………. . 4
-1-1 محاسبه ابعاد بهینه ي مخز ن …………………………………………………………………………………………….. . 5
-2-1 محاسبه فشار طراح ی ………………………………………………………………………………………………………….. . 5
-3-1 محاسبه ضخامت مورد نیا ز ………………………………………………………………………………………………….. . 6
فصل دوم: طراحی نازل ها و اتصالات آن ها ……………………………………………………………………………….. . 10
-1-2 نازل 6 اینچ ی ……………………………………………………………………………………………………………………….. . 11
-2-2 نازل 8 اینچی ……………………………………………………………………………………………………………………… . 17
-3-2 نازل 16 اینچی ……………………………………………………………………………………………………………………. . 23
-4-2 انتخاب فلنج ها …………………………………………………………………………………………………………………….. . 27
-5-2 بررسی نیروهاي لوله کشی ………………………………………………………………………………………………… . 28
-6-2 طراحی فلنج کور براي نازل آدم ر و …………………………………………………………………………………… . 32
فصل سوم: محاسبه ي بار هاي ناشی از باد و زلزل ه ……………………………………………………………………. . 35
-1-3 محاسبه ي وزن مخزن…………………………………………………………………………………………………………. . 36
38 . …………………………… ACSE 7 -2-3 محاسبه ي بارهاي ناشی از باد بر اساس استاندارد 95
39 . …………………………………………………………………. UBC- -3-3 محاسبه ي بارهاي ناشی از زلزله 97
فصل چهارم: طراحی پایه ي مخزن……………………………………………………………………………………………… . 41
42 . ………………………………………………………………………………………………………………….. S addle -1-4 انتخاب
-2-4 محاسبه ي بارهاي وارد به مخز ن ……………………………………………………………………………………….. . 42
-3-4 محاسبه تنش هاي وارد شده به مخزن و بررسی استحکام آن………………………………………. . 43
فصل پنجم: حمل و نقل و جا به جایی مخزن…………………………………………………………………………….. . 48
ه ا ………………………………………………………………………………………………….. . 49 Lifting Lug -1-5 طراحی
-2-5 بررسی بارهاي محل ی ……………………………………………………………………………………………………………. . 52
-3-5 بررسی استحکام اتصال رینگ به مخزن ……………………………………………………………………….. 53
فصل ششم: خلاصه ي نتایج ………………………………………………………………………………………………………… . 56
1
چکیده
پس از تعریف صورت مساله، در فصل اول ابعاد بهینه و سپس ضخامت محاسبه خواهند شد. در فصل دوم
نازل ها و اتصالات بررسی شده است.در فصل بعد اثرات باد و زلزله بررسی شده است. در فصل چهارم طراحی
اختصاص دارد. Lug پایه ي مخزن گنجانده شده است. فصل پنجم نیز به بررسی حمل و نقل و طراح ی
خلاصه اي از ابعاد مهم بدست آمده نیز در فصل ششم ارائه خواهند شد.

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *