پروژه سیستم مالی و حسابداری بانک کشاورزی

پروژه سیستم مالی و حسابداری بانک کشاورزی

پروژه سشستم مالی بانک کشاورزی بصورت ورد  و قابل ویرایش در 95 صفحه  قابل استفاده دانشجویان رشته حسابداری و مالی در نه فصل جداگانه آمده است 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              صفحه

مقدمه : ‌أ

فصل اول :  سرآغاز بانكدراي در ايران

1-1- سرآغاز بانكدراي در ايران.. 4

1-2- علت مطالعة بانكداري.. 5

1-3-  ‌بانكداري و مديريت بانك…. 6

1-3-1- كليات: 6

1-3-2- ترازنامه بانك…. 6

1-3-3-بدهي‌ها 8

1- 4- سپرده‌هاي جاري : 8

1-5- سپرده‌هاي غير ديداري : 9

1-6- وام گرفتن : 11

1-7- سرمايه بانك : 11

1-8-دارايي‌ها : 11

1-9- ذخاير : 12

1-10- وجوه نقد در راه : 12

1-11- سپرده در بانك‌هاي ديگر : 12

 

فصل دوم : اوراق بهادار

2-1- اوراق قرضه : 13

2-2- وام : 13

2-3- ساير دارايي‌ها : 13

2-4- عمليات اصلي بانك…. 14

2-5- اصول مديريت بانك…. 14

2-6- مديريت دارايي‌ها : 17

2-7- مديريت بدهي‌ها 19

2-8- تأمين سرمايه به ميزان كافي.. 20

 

فصل سوم :  پول و نرخ بهره

3-1- اثر سرمايه بازده حقوق صاحبان سهام. 22

3-2- مفهوم نرخ بهره : 23

3-2-1-  وام ساده : 23

3-2-2- وام با اقساط مساوي : 23

3-2-3- اوراق قرضه با كوپن : 23

3-2-4- اورق قرضه با بهرة صفر : 24

3-3- بازارهاي سهام و اوراق قرضه. 24

3-4- استقراض بين بانكي.. 26

3-5-وام رهني، وامهاي رهني.. 27

3-6- وام‌هاي شخصي و شركتي : 27

3-7- سرمايه مورد نياز بانك‌ها : 28

3-8- مديريت سرمايه بانك : 28

3-9- رابطة بلندمدت با مشتري.. 29

3-10- ماندة جبراني و گرو گرفتن دارايي : 29

3-11- سازمان‌هاي سپرده‌پذير : 30

3-12-بانك‌هاي تجاري : 30

3-13- صندوق‌هاي پس‌انداز و وام : 30

3-13-1- صندوق : 31

3-13-2- وثيقه و ارزش ويژه 31

3-13-3- ارزش ويژه : 32

3-14- آثار اخلاقي بر قراردادهاي وام. 33

3-15- وحشت سپرده‌گذاران : 33

 

فصل چهارم : چک

4-1- ايران چك : 34

4-2- چك فاكس يا چك نمابر. 34

4-3- چك بانكي : 35

4-4- چك در گردش : 35

4-5- چك بين بانكي (تضميني) : 35

4-6- حواله كتبي : 35

4-6-1- ارائه دسته چك رونوشت‌دار : 36

4-7- سفته. 36

4-7-1- گرفتن سفته به عنوان پشتوانه تسهيلات36

4-7-2- نكات لازم براي تنظيم سفته. 37

4-7-3- چگونگي واخواست سفته‌هاي عندالمطالبه : 37

 

فصل پنجم : قراردادهاي لازم‌الاجراء بانك

5-1- ‌ قراردادهاي تسهيلات بانكي : 40

5-2-  شرايط لازم‌الاجراء شدن قراردادهاي عادي بانك : 40

5-3-  قراردادهاي رهني : 41

5-4- مبلغ قرارداد كلي : 42

5-5- مدت قرارداد كلي : 42

5-6- وثيقه. 43

5-7-قرارداد كلي ضمانتي : 43

 

فصل ششم : تاريخچه‌ي بانك كشاورزي ايران :

6-1- نگاهي مختصر به تحولات نظامي بانكي.. 45

6-2- جهاد اشتغال‌زايي با طرح‌هاي زودبازده و كارآفرين S.M.E.. 46

6-3- توضيح مختصري از خدمات بانكي.. 46

6-4- خدمات ارزي بانك كشاورزي.. 47

 

فصل هفتم  : حسابداري اختصاصي

7-1-برگه حسابداري.. 51

7-2-نكات مهم در تنظيم و صدور برگهاي حسابداري.. 51

7-3-تسهيلات اعطائي : 54

7-4-قانون عمليات بانكي بدون ربا 56

7-5- دستورالعمل حسابداري عقد مضاربه : 57

7-6- مشاركت مدني : 59

7-7- وام‌هاي قرض‌الحسنه : 59

7-8- عمليات حسابداري عقد جعاله. 61

7-9- دستورالعمل حسابداري عقد اجاره به شرك تمليك…. 62

 

فصل هشتم :  وجوه اداره شده

8-1- دستورالعمل حسابداري وجوه : 65

8-2- حساب پرداخت چك‌هاي فروخته شده بانك كشاورزي.. 66

باز خريد ايران چك‌هاي شعبه و ساير شعب68

8-3- هنگام فروش ايران چك…. 68

8-4- حساب اموال منقول و غير منقول.. 70

8-5- انتقال اثاثه به شعبه ديگر. 72

8-6- شعبه دريافت كننده اثاثه. 72

8-7- اسقاط اثاثه. 72

در صورت فروش اثاثه اسقاطي.. 73

8-8- عمليات حسابداري.. 75

8-9- حساب سپرده قرض‌الحسنه در گردش كد 438. 76

8-10- سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار (4130) 76

 

فصل نهم :  انواع كارت‌هاي مهر و عمليات مالي و مشخصات آنها :

9-1- سيستم مهر : 81

9-2- كارت مهر : 81

9-3- انواع كارت‌هاي مهر و مشخصات آنها : 81

9-3-1- كارت مغناطيسي : 81

9-3-2-  كارت هوشمند. 82

9-4- عمليات مالي مهر : 82

9-5- برداشت از حساب يا كارت مغناطيسي در ساير شعب مهر. 83

9-5-1- شعبه‌ي پرداخت كننده‌ي وجه : 83

9-6- واريز به حساب با كارت مغناطيسي در ساير شعب مهر. 83

9-6-1- شعبه دريافت كننده‌ي وجه : 83

9-7- عمليات مالي كارت هوشمند. 84

9-8- نتيجه گيري و پيشنهادها : 85

منابع و مأخذ : 86

 

– ‌ قراردادهاي تسهيلات بانكي :

 

انواع قرارداد تسهيلات بانكي كه بين بانك و مشتريان تنظيم مي‌شود. دو نوع است :

 

قراردادهاي رسمي :

 

قراردادهايي است كه در دفتر اسناد رسمي ثبت مي‌شود، مانند قراردادهاي رهني (منقول و غير منقول).

 

قراردادهاي عادي :

 

قراردادهايي است كه در بانك و بدون نياز به ثبت در دفترخانه تنظيم مي‌شود. اين قراردادها با رعايت مادة 15 قانون عمليات بانكي بودن ربا مصوب 28/12/65 در حكم اسناد رسمي لازم‌الاجرا است. ويژگي مشترك هر دو دسته بالا، لازم‌الاجراء بدون آنهاست.

 

 

 

5-2-  شرايط لازم‌الاجراء شدن قراردادهاي عادي بانك :

 

براي اينكه قراردادهاي عادي بانك در حكم اسناد رسمي لازم‌الاجرا باشد بايد در متن قرارداد دو شرايط زير قيد شود :

 

الف ـ قراردادهاي منعقد شده حسب توافق طرفين در حكم اسناد رسمي لازم‌الاجراء است و تابع آيين نامه اجرايي اسناد رسمي است.

 

ب ـ طرفين در مفاد قرار داد اختلافي ندارند (زيرا، رفع اختلاف در صلاحيت دادگاه است و اجراي ثبت تكليفي به اجراي مفاد سندي كه طرفين در مفاد آن اختلاف دارند، نخواهد داشت).

 

در صورت رعايت نكردن شروط بالا، صرف انعقاد قرارداد در بانك موجب لازم‌الاجراء شدن قرارداد نيست، زيرا، لازم‌الاجرا بودن سند ويژگي استثنايي است كه قانونگذار در هر مورد كه لازم بوده به آن تصريح كرده است.

 

3ـ چون قراردادهاي داخلي بانك در حكم اسناد رسمي لازم‌الاجراء است به همين دليل، از قلم خوردگي يا تراشيدن يا خراشيدن عبارات و نيز از نوشتن بين سطرها بايد خودداري كرد و در صورت وجوه مواردي از اين قبيل بايد در حاشيه يا ذيل قرارداد عبارت اصلاحي را نوشت و به امضاء مشتريان رساند.

 

 

 

 

 

 

 

5-3-  قراردادهاي رهني :

 

قراردادهاي رهني (خواه وثيقه منقول باشد خواه غير منقول) بايد در دفترخانه تنظيم شود تا اسناد لازم‌الاجراء درآيد.

 

ضرورت استفاده از قراردادهاي كلي پشتوانه تسهيلات :

 

تسهيلات بانكي را مي‌توان در چهارچوب همان عقد معين و به صورت رهني به دفترخانه فرستاد. ولي بنا به دلايل زير بهتر است از قراردادهاي رهني كمي استفاده كرد.

 

الف ـ چون اين قرارداد كلي است بنابراين، در صورت تصفيه كامل بدهي‌هاي ناشي از آن به شرط پايان نيافتن مدت قرارداد و با رعايت موارد زير مي‌توان براي پرداخت تسهيلات جديد از قرارداد كلي اوليه استفاده كرد :

 

اول ـ چنانچه وثيقه‌گذار، گيرنده تسهلات باشد استفاده دوباره از تسهيلات تا مبلغ قرارداد كلي ايرادي ندارد. بايد توجه كرد كه مجموع اصل و سود تسهيلات نبايد بيش از مبلغ قرارداد كلي باشد.

 

دوم ـ چنانچه وثيقه‌گذار غير از گيرنده تسهيلات باشد، استفاده دوباره از قرارداد كلي براي پرداخت تسهيلات موكول به رضايت كتبي راهن خواهد بود. زيرا، راهن ملك خود را براي پرداخت مبلغ خاصي در رهن قرارداد و با تصفيه مبلغ مذبور، استفاده دوباره گيرنده تسهيلات نيازمند رضايت مجدد وثيقه‌گذار خواهد بود. براي اين موضوع، راهن بايد فرم اقرار نامه عادي (پيوست) را با خط خود تنظيم و امضاء كند.

 

سوم ـ چنانچه كه گيرنده تسهيلات، به وكالت از سوي وثيقه‌گذار قراردادي كلي را امضاء كرده باشد، اعتبار وكالت‌نامه از دفترخانه تنظيم كنند سند استعلام شود.

 

ب ـ تحميل شدن هزينه‌هاي ثبتي دوباره به مشتري در جهت رونق فعاليت‌هاي توليدي.

 

ج ـ از نظر مصالح بانك نيز مي‌توان از تحميل تفاوت مبلغ سند رهني و طلب به بانك جلوگيري كرد. با اين توضيح كه مثلاً اگر تسهيلات نخستين در چهارچوب فروش اقساطي رهني پرداخت شده باشد و سپس بدهي كاملاً تصفيه گرديده و بانك بخواهد تسهيلات جديد‌الجراييه صادر كند بايد تفاوت مجموع دو مبلغ قرارداد رهني با طلب خويش را به اجراي ثبت بپردازد تا بتواند وثيقه را تكميل كند.

 

بنابراين در اين گونه موارد يا بايد مشتري را وادار به فك رهن از وثيقه و به رهن گذاشتن دوباره آن كرد (اين فرض به سود بانك است) يا اينكه براساس روش پيشين عمل كند (كه به زيان بانك است) پس، بهتر است به منظور رعايت حقوق بانك و مشتري از قرارداد كلي رهني استفاده كرد.

 

5-4- مبلغ قرارداد كلي :

 

با توجه به ارزش وثيقه و اصل و سود تسهيلات حالت‌هاي زير پيش خواهد آمد :

 

الف ـ چنانچه ارزش وثيقه پس از كسر ضريب (خالص ارزش وثيقه) پيش از اصل و سود تسهيلات باشد : نيازي به تنظيم قرارداد رهني معادل ارزش وثيقه نيست. زيرا، چنانچه اجراييه صادر شود و منجر به تمليك وثيقه گردد بايد براساس ماده 134 اصلاحي قانون ثبت تفاوت مبلغ قرارداد رهني و اصل طلب بانك با اجراي ثبت پرداخت شود.

 

ب ـ اگر خالص ارزش وثيقه كمتر ازاصل و سود تسهيلات باشد : بايد قرارداد كلي به اندازه خالص ارزش وثيقه تنظيم شود و قراردادهاي داخلي بانك را از هم جدا كرد. يعني، يك فقره قرارداد پيرو به گونه‌اي تنظيم شود كه با در نظر گرفتن سود آن از مبلغ قرارداد كلي بيشتر نشود يك فقره هم قرارداد ضمانتي جداگانه براي كسري وثيقه تنظيم شود.

 

 

 

– عمليات مالي مهر :

 

در خواست‌هاي كارت مهر 436

 

صدور كارت مهر 4361

 

1ـ تكميل فرم درخواست

 

2ـ افتتاح حساب جاري مهر در شعبه

 

3ـ عدم نياز به استعلام حساب در صورتيكه دارنده‌ي حساب فقط كارت بخواهد.

 

4ـ اجراي گزينه (4361) در سيستم تحويلداري توسط كاربر تحويلدار.

 

5ـ ارسال كارت مهر با رمز محرمانه از سوي اداره‌ي خزانه‌داري و مبادلات (خدمات كارت) به شعبه.

 

6ـ تحويل كارت به مشتري و كنترل شماره كارت و مانده‌ي كارت هوشمند (مانده‌ي كارت هوشمند بايد صفر باشد)

 

7ـ ثبت شماره‌ي كارت و مشخصات صاحب آن در دفتر شعبه و اخذ امضاء از مشتري.

 

8ـ درخواست از مشتري براي تغيير رمز و اطلاع به وي از فعال شدن كارت در روز بعد.

 

الف ـ عمليات مالي كارت مغناطيسي :

 

برداشت از حساب با كارت مغناطيسي در شعبه صاحبان حساب :

 

بدهكار : جاري مهر

 

بستانكار : صندوق مهر

 

 

 

9-5- برداشت از حساب يا كارت مغناطيسي در ساير شعب مهر

 

9-5-1- شعبه‌ي پرداخت كننده‌ي وجه :

 

بدهكار : مركز سيستم متمركز / شعبه صاحب حساب.

 

بستانكار : صندوق شبكه‌ي مهر

 

شعبه‌ي صاحب حساب :

 

بدهكار : حساب جاري مهر

 

بستانكار : مركز سيستم متمركز / شعبه‌ي عامل پرداخت كننده وجه.

 

واريز به حساب كارت مغناطيسي در شعبه صاحب حساب مهر

 

بدهكار : صندوق مهر

 

بستانكار : جاري مهر مشتري

 

 


دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *