پروژه در رابطه با روش های حفاظت از خطوط انتقال (فایل pdf پنجاه صفحه ای)

پروژه در رابطه با روش های حفاظت از خطوط انتقال (فایل pdf پنجاه صفحه ای)

ﭘﯿﺪاﯾﺶ و اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻮدن اﺛﺮ اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺸﺮ از ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺼﻮرت رﻋﺪ و ﺑﺮق و ﯾﺎ اﺛﺮات ﺧﻮاص آﻫﻦ رﺑﺎﯾﯽ و ﮐﻬﺮﺑﺎﯾﯽ اﺟﺴﺎم در اﺛﺮ ﻣﺎﻟﺶ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻣﺎ در ﺳﺎل 1800 ﻣﯿﻼدي ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ وﻟﺘﺎ اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﻞ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق اﺧﺘﺮاع ﺷﺪ ولی دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ از زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺮژي ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺸﺎر ﺑﺨﺎر در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺸﺮ درآﻣﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑ ﻣﺴﺘﻨﺪ اﺳﺖ، ﻗﺮﯾﺐ ﯾﮑﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺧﺘﺮاع اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﻞ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق و اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ در ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﺎي ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻧﻤﻮد و ﺣﺘﯽ در ﻣﻘﺎم ﻣﺎدر ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و با سرعت رو به تکامل رفت تا جایی که در تبدیل کلیه انرژی ها به یکدیگر می توان انرژی الکتریکی به دﺳﺖ آورد، ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺮژي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ، ﺣﺮارﺗﯽ، ﻧﻮراﻧﯽ، اﺗﻤﯽ، ﺳﻨﺘﯿﮏ، ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ و ﻏﯿﺮه ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺘﯽ از ﺟﺰر و ﻣﺪ درﯾﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﺟﻬﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. فهرست ارایه مطالب به صورت زیر است:

فصل اول : پست

ﻣﻘﺪمه

ﭘﺴﺖ ﮐﻮھﺴﻨﮕﻲ

برﻗﮕﯿﺮ LA

تراﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر وﻟﺘﺎژVT

ﺳﮑﺴﯿﻮﻧﺮ DS

ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺟﺮﯾﺎن CT

کلید ﻗﺪرت CB

فصل دوم : حفاظت

وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎظﺘﯽ

رله

اﺿﺎفه ﺑﺎر

رله ھﺎی وﻟﺘﺎژی

رله دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ

REF (Restricted Earth Fault)

رله SEF (Sensitive Earth Fault)

ﺗﭗ ﭼﻨﺠﺮ

رله TCS (Trip Circuit Supervision)

رله ﺑﻮﺧﮭﻠﺘﺲ

فصل سوم : حفاظت خطوط انتقال

قسمت ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﮐﻞ

ﺗﻌﺮﯾﻒ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺧﻄﻮط

رله دﯾﺴﺘﺎﻧﺲ

اﻧﻮاع رله ھﺎی دﯾﺴﺘﺎﻧﺲ

روی ھﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﺣﻔﺎظﺘﯽ (زون ﺑﻨﺪی)

رله اﺿﺎفه ﺟﺮﯾﺎن

رله ارت ﻓﺎﻟﺖ

رله اﺗﺼﺎل زﻣﯿﻦ

رله ﺟﮭﺘﯽ

رله دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ طﻮﻟﯽ

رله ﺳﻨﮑﺮون ﭼﮏ

رله ھﺎي وﺻﻞ ﻣﺠﺪد

فصل چهارم : مطالب دیگر

ﭘﺪﯾﺪه ﮔﺎﻟﻮﭘﯿﻨﮓ

ﭘﺪﯾﺪه ﮐﺮوﻧﺎ

ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق و اﻧﻮاع آن

ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی ﻣﻮﺛﺮ در اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺮه ھﺎی ﺧﻄﻮط

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *