پاورپوینت ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

پاورپوینت ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

پاورپوینت ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

 

14اسلاید

 

ﻣﻘﺪﻣﻪ:
دردهه 1990ظهورسیستم های اطلاعاتی برمبنای ﺷﺒﮑﻪ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ، ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ در ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﻔﻬﻮمی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ شد.ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏرا ﻣﯽ ﺗﻮان اراﯾﻪ ي آﻧﻼﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت و اﻃﻼﻋﺎت و اﻧﺠﺎم اﻧﻮاع اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و دﯾﮕﺮ اﺑﺰارﻫﺎي دﯾﺠﯿﺘﺎل داﻧﺴﺖ.ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖﻣﻨﺎﺳﺐﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺿﻌﯿﻒﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮدﺗﺎﺑﻪواﺳﻄﻪی آن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪﻓﺎﺻﻠﻪ یﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد  را ﺑﺎﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻗﻮی ﺗﺮ،ﮐﻤﺘﺮﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮕﺮف ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎي فراواﻧﯽ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮد.یکی ازمهم ترین عوامل درموفقیت اقدامات بنگاه الکترونیک ارزشمندی خدمات ارایه شده نزدمصرف کنندگان نهایی این خدمات یعنی مشتریان آنلاین است.

    دوابزاراندازه گیری ارزش ادراک شده تجارت الکترونیک:

 

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *