پاورپوینت آماده; علفهاي هرزوكنترل آن در شرايط کشت ديم

پاورپوینت آماده; علفهاي هرزوكنترل آن در شرايط کشت ديم

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 

تعداد اسلاید : 21 اسلاید

علفهاي هرزوكنترل آن در شرايط کشت ديم فهرست مطالب زمان مبارزه
پيشگيري از ورود علف هرزبه مزرعه
نحوه مبارزه شيميايي وفيزيكي
فهرست منابع مقدمه: تعريف علف هرز
ويژگيهاي خاص علف هرز
طبقه بندي علف هرز
راههاي انتشارو هجوم علف هرز
نحوه خسارت
مبارزه باعلفهاي هرز در ديمزارها تعريف علف هرزومشخصات واهميت ان معمولاًد وتعريف براي علف هرز وجوددارد: علفهاي هرز به عنوان گياهاني هستند كه به طورناخواسته خارج ازمكان اصلي خود ميرويند ودرتعريف ديگرعلفهاي هرزرابه عنوان گياهاني كه كاربردشان هنوز شناخته نشده است معرفي ميكنند.
طبق تعريف اول: بين علفهاي هرزواقعي و گياهاني كه تنها مزاحمتهاي اتفاقي به وجود مي اورند تفاوت چنداني وجود ندارد. مثلاً اگردر مزرعه سويا گياه ذرت پيدا شد مطمئناً ذرت درغير مكان خودبه طور ناخواسته روئيده است.اما هيچگاه خسارتي راكه علفهاي هرزي مثل پيچك وتوق دارند نمي توانند داشته باشند.
براساس تعريف دوم: اگر بتوان كاربردي براي علف هرزيافت ان گياه ديگر علف هرزمحسوب نميشود. درواقع قياق كه يكي ازبدترين علفهاي هرزدنيا شناخته شده به عنوان يك گياه علوفه اي واردامريكا شد ولي اين مانع از پراكنش ان به ميليونها هكتار اززمينهاي زراعي با ارزش به عنوان يك علف هرز مزاحم نشد. ويژگي هايي كه علف هرز رااز گياهان ديگر متمايز ميكند: توليد بذر فراوان- حفظ قوه ناميه بذرها- توانايي دراشغال سريع مكانهايي كه بشر درانها دست برده است.
پس علف هرز گياهي است رقيب؛ مقاوم ومضر كه باعث ايجاد اختلال درفعا ليت هاي بشر شده است. طبقه بندي علفهاي هرز طول دوره زندگي
نوع زندگي
ساختمان ظاهري طول دوره زندگي به طوركلي دوره زندگي يك گياه عبارت است از مدت زماني كه ازجوانه زني شروع شده وپس از ريشه دادن و تغذيه و رشد و توليد مثل ودر نهايت ازبين رفتن ان پايان ميپذيرد
وبر اين اساس علفهاي هرز را به سه گروه: يكساله، دوساله وچند ساله تقسيم مي كنند.
گونه هاي يك ساله: مثل شقايق كه كمتر از1 سال مثلاً از طريق گرماي زياد از بين مي روند.
گونه هاي دوساله: مثل شنگ و هويج وحشي.كه در سال اول توليد بذروگسترش ريشه هاوذخيره مواد غذايي در خود ودر سال دوم توليد گل.
گونه هاي چند ساله: طول دوره زندگي بيش از2 سال ولي هرساله بعد از توليد مثل از بين نمي روند. علاوه بر بذر به وسيله طوقه وغده وپيازو….. تكثير ميابند. شكل ظا هري علفي، خشبي، راست، پيچان
علفي: اندامهاي هوايي چوبي نبوده ونرم است كه هر ساله از بين ميروند.
خشبي:اندامهاي هوايي چوبي بوده كه هرساله جوانه زده وگل ميدهند ولي نوع يكساله هيچگاه مجدداً جوانه زني نخواهد كرد.
راست وپيچان: بدون اتكا به گياه ديگر رشد كرده ويا اينكه براي رشد نياز به قيم دارند. راههاي انتشاروهجوم علف هرز دردرجه اول كشاورزان عامل اصلي الودگي مزارع به علفهاي هرز هستند. مشخص ترين راه ورود به يك مزرعه ازطريق استفاده ازبذر الوده است كه با استفاده ازبذرهاي گواهي شده ميتوان اين مشكل را حل كرد. استفاده از كودهاي گوسفندي درحالي كه در مناطق الوده چرا كرده باشندو درصورتيكه خوب پوسيده نشده باشند باعث انتقال بذرالوده به مزارع ديگرخواهدشد
علفهاي هرزي كه درحاشيه مزرعه هستند نيز منبعي براي انتقال الودگي ب

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *