فایل وورد از ارزیابی تکنولوژی مربوط به درس انتقال فناوری در مقطع ارشد

فایل وورد از ارزیابی تکنولوژی مربوط به درس انتقال فناوری در مقطع ارشد

فایل وورد از ارزیابی تکنولوژی مربوط به درس انتقال فناوری در مقطع ارشد که در 40صفحه شامل موارد زیر است

ارزیابی تكنولوژي چيست؟ 4 

علل بهنگام سازي ارزیابی تكنولوژي 6 

تاریخچه ارزیابی تكنولوژي 6 

روش شناختی پایه براي ارزیابی تكنولوژي 6 

 دیدگاههاي مختلف در تركيب اجزاي متدولوژي مطالعه ارزیابی تكنولوژي 8 

نتایج حاصل از ارزیابی تكنولوژي 8 

انواع ارزیابی تكنولوژي 9 

 

انواع ارزیابی تكنوژلوي از نظر نهادي …………………………………………………………………. 10

انواع ارزیابی تكنولوژي از نظر كاربرد …………………………………………………………………. 12 

رویكردهاي كلان در ارزیابی فناوري …………………………………………………………………….12 

امواج بلند(Long waves) ، رویكردي در ارزیابی كلان فناوري جهانی ……………………………… 12 

علل و عوامل امواج بلند كندراتيو ……………………………………………………………. 13

هم افزایی فناوریهاي نو، رویكردي در ارزیابی روند تغييرات فنآوریها در جهان ……………….. 13 نظام ملی نوآوري ابزاري براي ارزیابی فناوري در سطح ملی …………………………………….. 14

رویكرد استفاده از شاخص هاي توانمندهاي تكنولوژي در ارزیابی ……………………………………. 15 

توانمندیهاي تكنولوژي ابزاري براي ارزیابی …………………………………………………….. 15 

رویكرد آقاي فرنزمن(Fransman) …………………………………………………………….16  

طبقه بندي آقاي دور(Doer) ……………………………………………………………………….. 16 طبقه بندي آقاي دساي( Desai) ……………………………………………………………………. 16 رویكرد بانك جهانی ………………………………………………………………………………….. 17 

طبقه بندي آقاي دكتر راماناتان(Ramanathan) ………………………………………. 18 متدهاي ارزیابی فناوري )Technology Assessment Models( ……………………………. 19

-1-1مدل تركيبی توانمندي فناوري ………………………………………………………………. 22 

-2-1مدل ارزیابی فناوري مایكل پورتر …………………………………………………………….. 22 

-3-1مدل Zeleny ……………………………………………………………………………….. 22 مدل ارزیابی توانمندي فناوري در سطح ملی …………………………………………………………. 23 مدل OECD ………………………………………………………………………………………. 23 مدل یونسكو ………………………………………………………………………………………. 25 مدل مؤسسه اCH …………………………………………………………………………………. 26 مدل شاخص گذاري رقابتی ……………………………………………………………………….. 27 مدل نمایه پيشرفت فناوري ……………………………………………………………………….. 27 

مدل نوآوري اروپا)EIS( ……………………………………………………………………………. 28 

مدل اطلس تكنولوژي یا مدل اسكاپESCAP ……………………………………………28 كاركردهاي ارزیابی تكنولوژي ……………………………………………………………………. 33 ارزیابی فرآیند توسعه تكنولوژي در سطح ملی از منظر سياست ها و استراتژي هاي توسعه صنعتی در كشورهاي در حال توسعه(DLC) و كمتر توسعه یافته(LDC) ………………………………………. 34 

الگوهاي توسعه صنعتی و توسعه تكنولوژي …………………………………………………….. 34 استراتژي/سياست جایگزینی واردات……………………………………………………….. 36 استراتژي/سياست توسعه صادرات صنعتی/تكنولوژي …………………………………………….. 36

استراتژي توسعه صنعتی و رشد اقتصادي دركشورهاي نسل دوم شرق آسيا ………………………….. 37 

منابع: …………………………………………………………………..

 

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *