طرح تفصیلی شهر علی آباد کتول به همراه نقشه اتوکدی

طرح تفصیلی شهر علی آباد کتول به همراه نقشه اتوکدی

گزارش طرح تفصیلی علی آباد کتول مصوب 1396در قالب pdf در 136 صفحه به همراه نقشه های اتوکدی طرح تفصیلی . این طرح توسط اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان تهیه شده است.

فهرست مطالب

 1- تعاريف

 ۲- تعریف کاربریها در طرح تفصیلی

3- ضوابط و مقررات مربوط به هر حوزه کاربری

۱ - ۳ -ضوابط و مقررات حوزه مسکونی

۱ - ۱ - ۳ - موارد استفاده از زمین

۲ - ۱ - ۳ - ضوابط مربوط به تفکیک زمین

۳ - ۱ - ۳ - ضوابط مربوط به احداث ساختمان

۴ - ۱ - ۳ - ضوابط و مقررات پارکینگ

۲ - ۳ - ضوابط و مقررات حوزه تجاری - خدماتی

۱ - ۲ - ۳ - موارد استفاده از زمین

۲ - ۲ - ۳ - ضوابط مربوط به تفکیکی زمین

۳ - ۲ - ۳ - ضوابط مربوط به احداث ساختمان

۴ - ۲ - ۳ ضوابط مربوط به پارکینگ

۳ - ۳ -ضوابط و مقررات حوزه آموزشی

۱ - ۳ - ۳ - موارد استفاده از زمین

۲ - ۳ - ۳ - ضوابط مربوط به تفکیک زمین

۳ - ۳ - ۳ - ضوابط مربوط به احداث ساختمان

۴ - ۳ - ۳ - ضوابط و مقررات پارکینگ

۴ - ۳- ضوابط و مقررات حوزه آموزش، تحقیقات و فناوری

۱ - ۴ - ۳ - موارد استفاده از زمین

۲ - ۴ - ۳ - ضوابط مربوط به تفکیک زمین

۳ - ۴ - ۳ - ضوابط مربوط به احداث ساختمان

۴ - ۴ - ۳ - ضوابط و مقررات پارکینگ

۵ - ۳ - ضوابط و مقررات حوزه درمانی..

۱ - ۵ - ۳ - موارد استفاده از زمین

۲ - ۵ - ۳ - ضوابط مربوط به تفکیک زمین

۳ - ۵ - ۳ - ضوابط مربوط به احداث ساختمان

۴ - ۵ - ۳ - حداقل تعداد پارکینگ

۶ - ۳ - ضوابط و مقررات حوزه اداری و انتظامی

۱ - ۶ - ۳ - موارد استفاده از زمین

۲ - ۶ - ۳ - ضوابط مربوط به تفکیک زمین

۳ - ۶ - ۳ - ضوابط مربوط به احداث ساختمان

۴ - ۶ - ۳ - ضوابط و مقررات پارکینگ

۷ - ۳ - ضوابط و مقررات حوزه پارک و فضای سبز

۱ - ۷ - ۳ - موارد استفاده از زمین

۲ - ۷ - ۳ ضوابط مربوط به تفکیک زمین

۳ - ۷ - ۳ - ضوابط مربوط به احداث ساختمان

۴ - ۷ - ۳ - حداقل تعداد پارکینگ

۸ - ۳ - ضوابط و مقررات حوزه ورزشی

۱ - ۸ - ۳ موارد استفاده از زمین

۲ - ۸ - ۳ ضوابط مربوط به تفکیک زمین

۳ - ۸ - ۳ - ضوابط مربوط به احداث ساختمان

۴ - ۸ - ۳ - حداقل تعداد پارکینگ

۹ - ۳ - ضوابط و مقررات حوزه فرهنگی - هنری

۱ - ۹ - ۳ موارد استفاده از زمین

۲ - ۹ - ۳ ضوابط مربوط به تفکیک زمین

۳ - ۹ - ۳ - ضوابط مربوط به احداث ساختمان

۴ - ۹ - ۳ - ضوابط و مقررات پارکینگ

۱۰ - ۳ - ضوابط و مقررات حوزه مذهبی

۱ - ۱۰ - ۳ موارد استفاده از زمین

۲ - ۱۰ - ۳ ضوابط مربوط به تفکیک زمین

۳ - ۱۰ - ۳ - ضوابط مربوط به احداث ساختمان

۴ - ۱۰ - ۳ - حداقل تعداد پارکینگ

۱۱ - ۳ - ضوابط و مقررات حوزه صنعتی

۱ - ۱۱ - ۳ - موارد استفاده از زمین

۲ - ۱۱ - ۳ - ضوابط مربوط به تفکیک زمین

۳ - ۱۱ - ۳ - ضوابط مربوط به احداث ساختمان

۴ - ۱۱ - ۳ - حداقل تعداد پارکینگ

۱۲ - ۳ - ضوابط و مقررات حوزه حمل و نقل و انبارداری.

۱ - ۱۲ - ۳ - موارد استفاده از زمین

۲ - ۱۲ - ۳ - ضوابط مربوط به تفکیک زمین

۳ - ۱۲ - ۳ - ضوابط مربوط به احداث ساختمان

۴ - ۱۲ - ۳ - حداقل تعداد پارکینگ

۱۳ - ۳ - ضوابط و مقررات حوزه تجهیزات شهری

۱۳ - ۳ - ۱ موارد استفاده از زمین

۲ - ۱۳ - ۳ ضوابط مربوط به تفکیک، زمین

۱۳ - ۳ -3- ضوابط مربوط به احدات ساختمان

۴ - ۱۳ - ۳ - حداقل تعداد پارکینگ

۱۴ - ۳ - ضوابط و مقررات حوزه تاسیسات شهری

۱۴ - ۳ - ۱- موارد استفاده از زمین

۲ - ۱۴ - ۳ ضوابط مربوط به تفکیک، زمین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه

۳ - ۱۴ - ۳ - ضوابط مربوط به احداث ساختمان

۴ - ۱۴ - ۳ - حداقل تعداد پارکینگ

۱۵ - ۳ - ضوابط و مقررات حوزه تفریحی گردشگری

۱ - ۱۵ - ۳ - موارد استفاده از زمین

۲ - ۱۵ - ۳ - ضوابط مربوط به تفکیک زمین

۳ - ۱۵ - ۳ - ضوابط مربوط به احداث ساختمان

۴ - ۱۵ - ۳ - ضوابط و مقررات پارکینگ

۱۶ - ۳ - ضوابط و مقررات حوزه طبیعی

۱۶ - ۳ - ۱- موارد استفاده از زمین

۲ - ۱۶ - ۳ - ضوابط مربوط به تفکیک زمین

۱۶ - ۳ -3- ضوابط مربوط به احداث ساختمان

۱۷ - ۳ - ضوابط و مقررات حوزه تاریخی

۱ - ۱۷ - ۳ موارد استفاده از زمین

۲ - ۱۷ - ۳ - ضوابط مربوط به تفکیک زمین

۳ - ۱۷ - ۳ - ضوابط مربوط به احداث ساختمان

۴ - ۱۷ - ۳ - حداقل تعداد پارکینگ

۱۸ - ۳ - ضوابط و مقررات حریم

۱۸ - ۳ - ۱- موارد استفاده از زمین

۲ - ۱۸ - ۳ -خوابط ساختمانی در حریم ها

۴- مقررات مربوط به پارکینگ

۱ - ۴ - ابعاد جا پارک و عرض راهروها و نحوه دسترسی پارکینگ

۲ - ۴ - ضوابط حذف پارکینگ و پرداخت عوارض

۳ - ۴ - ضوابط و مقررات پارکینگ عمومی

۱ - ۳ - ۴ - انتخاب محل مناسب برای پارکینگ های عمومی

۲ - ۳ - ۴ - راه ورودی و خروجی پارکینگ

۳ - ۳ - ۴ - ضوابط فنی پارکینگ عمومی

۴ - ۳ - ۴ - نحوه قرار دادن محل پارکها در پارکینگ های عمومی

۵ - ۳ - ۴ - محوطه سازی پارکینگ

۶ - ۳ - ۴ - پارکینگ معلولین جسمی

 ۵- مقررات مشترک

حریم ها

۵ - ۵ - قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴

/ ۳ / ۳۱ و اصلاحیه ۱ - ۵ - شرایط ساختمان در زمینهای واقع در تقاطع شبکه های ارتباطی

۲ - ۵ - ضوابط مربوط به نماسازی موقت جهت ساختمانهای نیمه تمام و بناهای مخروبه

۳ - ۵ -ضوابط و مقررات شهرداری در ارتباط با امور شهرسازی

 ۶ - ۵ - آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

۷ - ۵- ضوابط و مقررات مکانیابی مساجد در طرح های توسعه و عمران شهری مصوب ۸۷

 ۱ - ۷ - ۵ - مکانیابی مساجد در بخش های توسعه شهری

۲ - ۷ - ۵ - مکانیابی مساجد در شهرهای جدید

۳ - ۷ - ۵ - مکانیابی مساجد در شهرکهای مسکونی

۴ - ۷ - ۵ - محوریت مسجد در تهیه طرح های جامع و تفصیلی

۵ - ۷ - ۵ - مکانیابی مساجد در روستاها

۶ - ۷ - ۵ - الزامات عمومی

۷ - ۷ - ۵ - الزامات شهر سازی

۸ - ۷ - ۵ - الزامات معماری مساجد:

۷ - ۵ - - بازنگری

 ۶- ضوابط و مقررات گذربندی

۱ - ۶ - نحوه تعریض گذرها

۲ - ۶ - عرض گذرها و معابر محلی

۳ - ۶ - ضوابط و مقررات پخ نبش گذرها

۷- ضوابط و مقررات کلی

 ۸- پدافند غیرعامل

 ۹- پیوست ها

۱ - ۹ - مقررات مربوط به ایمنی عملیات کارگاهی

۲ - ۹ - راههای خروج اضطراری

۳ - ۹ - مقررات مربوط به زلزله

۴ - ۹ - تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها

۵ - ۹ - ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین جسمی - حرکتی

۶ - ۹ - آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

۷ - ۹- ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری مصوب مورخ ۸۷

۸ - ۹ - آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب ۱۳۷۹

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *