سموم سيانوباكتريايي

سموم سيانوباكتريايي

بخشی از متن اصلی
فهرست مطالب
عنوان     صفحه
چكيده     
مقدمه     
فصل اول: انواع سيانوباكترها و ويژگيهاي بيولوژيكي، ظاهري و بلومهاي سمي آنها     
1-1- تاريخچه     
1-2- ويژگيهاي ساختاري و بيولوژيكي سيانوباكترها     
1-3- بلومهاي سمي (شكوفايي) سيانوباكترها     
1-4- مهمترين راسته‎هاي جلبك‎هاي سبز ‎- آبي     
1-5- تقسيم‎بندي سيانوباكترها از لحاظ شكل ظاهري     
1-5-1- سيانوباكترهاي رشته‎اي     
1-5-2- سيانوباكترهاي كلني     
فصل دوم: طبقه‎بندي سموم سيانوباكتريايي     
2-1- طبقه‎بندي سموم سيانوباكتريايي براساس مكانيسم عمل     
2-1-1- نوروتوكسين‎ها     
2-1-2- هپاتوتوكسين‎ها     
2-1-3- درماتو توكسين‎ها     
2-2-  انواع سيانوتوكسين‎ها     
عنوان     صفحه
2-2-1- نودولارين‎ها     
2-2-2- ساكسي توكسين‎ها     
2-2-3- آناتوكسين a و هوموآناتوكسين a    
2-2-4- آناتوكسين ‎a (S)    
2-2-5- ‎Cylindrospermopsin     
2-2-6- ميكروسيس تين     
2-2-6-1- دوام و پايدار ميكروسيس‎تين در سلولها     
2-2-6-2- خارج‏شدن‎سم‏هپتاپپتيد(ميكروسيس‎تين‎درطي‎تجزية ‎Microcystis aeruginosa    
2-3- طبقه‎بندي سيانوتوكسين‎ها براساس ساختمان شيميايي     
2-3-1- پپتيدهاي حلقوي     
2-3-2- آلكالوئيدها     
2-3-2-1- آلكالوئيدهاي سيتوتوكسيك    
2-3-2-2- آلالوئيدهاي درماتوتوكسيك     
2-3-3- سموم ليپوپلي ساكاريدها ‎(LPS)    
فصل سوم: اثرات مضر سموم سيانوباكترها     
3-1- آزمايش سلامت انسان     
3-1-1- قرار گرفتن در معرض اثرات حاد و غيرمزمن     
عنوان     صفحه
3-1-2- قرار گرفتن در معرض اثرات مزمن     
3-2- ارزيابي خطر     
3-3- اثر بر ماهيان     
3-4- اثر بر موجودات آبزي     
3-5- توليد تركيبات بيواكتيو    
3-6- صدمه از راه تماس تفريحي     
3-7- مسموميت حيواني     
3-8- اثر بر زئوپلانكتونها     
3-9- اثر بر باكتريهاي آبزي     
فصل چهارم: روشهاي كنترل و جلوگيري از شكوفايي     
4-1- انعقاد يا چسبيدن، معلق بودن هواي محلول و جذب سطحي كربن فعال     
4-2- كلرزني     
4-3- فيلتراسيون سريع و فيلتراسيون كندشني     
4-4- فرآيندهاي غشايي     
4-5- دما     
4-6- اسيديته ‎(PH)    
4-7- كاهش فسفر و ازت     
عنوان     صفحه
4-8- سولفات مس     
4-9- سيمازين     
4-10- ازن‎دار كربن     
4-10-1- ميكروسيس‎تينها و نودولارين     
4-10-2- آناتوكسين a، آناتوكسين ‎S(a) و ساكسي توكسين     
4-11- نور     
4-12- كنترل بيولوژيك    
4-12-1- تغذيه توسط زئوپلانكتونها     
4-12-2- كپور نقره‎اي     

 
فهرست جدول‎ها
عنوان     صفحه
 4-1- جدول تأثير ازن در از بين بردن ميكروسيس تين ‎LR در صورت وجود يا عدم وجود مواد آلي     
4-2- جدول تأثير ازن در از بين بردن ‎Microcystis aeruginosa
چكيده
سيانوباكترها (جلبك‎هاي سبز ‎- آبي) جزء پروكاريوت‎ها محسوب مي‎شوند. اين فيتوپلانكتون‎ها معمولاً در آب‎هاي شيرين و لب شور يافت مي‎شوند و از لحاظ شكل ظاهري به دو گروه رشته‎اي و كلني تقسيم مي‎شوند.
سيانوباكترها در هنگام بلوم (شكوفايي)، سمومي را توليد مي‎كنند كه سلامت آب آشاميدني را به مخاطره مي‎اندازند و اثرات مضري بر روي موجودات زنده دارند. اين سموم عبارتند از: ميكروسيس‎تين‎ها، نودولارين‎ها، ساكسي توكسين‎ها، آناتوكسين ‎a، آناتوكسين ‎S(a) و ‎Cylindrospermopsin. اين سموم از نظر ساختماني متفاوتند و محدودة عصبي را شامل مي‎شود. وجود سيانوباكترها و سموم آنها در مخازن آبي مورد استفاده براي آشاميدن به علت عدم مديريت صحيح منابع و مخازن آبي است.
روش‎هاي تيمار آبي كه در اين پروژه مورد بحث قرار گرفته‎اند عبارتند از: كلرزني، فيلتراسيون سريع يا كند، به ويژه استفاده از ازن و غيره، از موثرترين روش‎ها در از بين بردن سيانوباكترها هستند.
 
مقدمه
بعضي از جلبك‎هاي سبز ‎- آبي سمومي توليد مي‎كنند كه وجود اين سموم و افزايش آنها در آب آشاميدني باعث ايجاد اثرات حاد و مزمن مي‎گردد و ممكن است حيات موجودات زندة آبزي و ديگر موجوداتي را كه از اين آب آلوده استفاده مي‎كنند، تهديد كنند.
فعاليت‎هاي انساني مانند ورود فاضلابهاي شهري، صنعتي و كشاورزي كه حاوي عناصر غذايي فراواني هستند باعث شكوفايي اين جلبك‎ها مي‎گردد و در نتيجه اكسيژن آب كاهش مي‎يابد و آب رنگ و بوي نامطبوع پيدا مي‎كند و سبب افزايش مرگ و مير موجودات زنده و يا افزايش بيماريهاي حاد و مزمن مي‎شود. مديريت صحيح منابع آبي مي‎تواند از لوم اين جلبك‎ها جلوگيري كند.
با ارزيابي اين سموم در منابع آبي و تعيين مقادير آنها و اتخاذ روشهاي مناسب براي مبارزه و كنترل آنها مي‎توان ميزان آلودگي منابع آبي و تعيين مقادير آنها و اتخاذ روشهاي مناسب براي مبارزه و كنترل آنها مي‎توان ميزان آلودگي منابع آبي به سموم سيانوباكترها را تا حد قابل ملاحظه‎اي كاهش داد و سلامت و بقاء موجودات زنده را تضمين كرد.
پژوهش‎ها و مطالعات فراواني در زمينة روشهاي كنترل اين سموم صورت گرفه است و اين روشها تا حد قابل ملاحظه‎اي در كاهش سموم سيانوباكترها مؤثر واقع شده‎اند. اين روشها عبارتند از كنترل يا مبارزة بيولوژيك و يا افزودن مواد شيميايي به منابع آب.
البته سيانوباكترها در بعضي از نقاط دنيا به علت اينكه شرايط مناسبي فراهماست تجمع زيستي پيدا كرده‎اند.
    
این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت  word در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:65

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *