راهنمای مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه ذرت

راهنمای مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه ذرت

راهنمای مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه ذرت

 

تعداد صفحات :56

فرمت فایل : PDF

 

 

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
پیشگفتار.................................................................................................................................... الف
-1 کلیات.................................................................................................................................. 1
-2 روشهاي تشخیص کمبود عناصر غذایی............................................................. 6
-1-2 آزمون خاك............................................................................................................. 6
-2-2 علایم ظاهري کمبود عناصر غذایی............................................................................ 7
-1-2-2 علایم کمبود عناصر غذایی پرمصرف.............................................................. 7
-2-2-2 علایم کمبود عناصر غذایی کممصرف............................................................. 11
-3-2 الگوي جذب عناصر غذایی........................................................................................ 16
-3 مدیریت تلفیقی تغذیه گیاه ذرت....................................................................................... 17
-1-3 مصرف بهینه کودهاي شیمیایی . 17
-1-1-3 توصیه مصرف نیتروژن .................................................................................. 18
-2-1-3 توصیه مصرف فسفر ....................................................................................... 26
-3-1-3 توصیه مصرف پتاسیم .................................................................................... 33
-4-1-3 توصیه کاربرد عناصر کممصرف..................................................................... 39
-2-3 کاربرد ماده آلی در تولید ذرت ................................................................................. 40
-3-3 کاربرد کودهاي زیس تی در زراعت ذرت......................................................................... 41
-4-3 اصول نوین تغذیه ذرت بر اساس مراحل رشد فنولوژیکی........................................... 44
منابع ......................................................................................................................................... 45
پیوست- تقویم کوددهی ذرت منطبق بر مراحل فنولوژیکی ...................................................... 47
پیوست- ضرایب تبدیل براي عناصر غذائی در کودهاي مختلف................................................ 48

4/ برنامه جامع حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاه
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1 - مراحل نمو ذرت بر مبناي تقسیم بندي هنوي . .............................. ................................ ........................ . 4
جدول 2 - میزان برداشت عناصر غذایی پرمصرف از خاك توسط ذرت دانه اي ............................... ............... . 5
جدول 3 - میزان برداشت عناصر غذایی کم مصرف از خاك توسط ذرت دانه اي . .............................. .............. . 6
جدول 4 - برآورد اوره مورد نیاز ذرت دانه اي بر حسب کیلوگرم در هکتار در اقلیم معتدل سرد . ..................... . 19
جدول 5 - برآورد اوره مورد نیاز ذرت دانه اي بر حسب کیلوگرم در هکتار در اقلیم سرد............................... .. . 20
جدول 6 - برآورد اوره مورد نیاز ذرت دانه اي بر حسب کیلوگرم در هکتار در اقلیم گرم ............................... . 21
جدول 7 - برآورد اوره مورد نیاز ذرت دانه اي بر حسب کیلوگرم در هکتار در اقلیم سواحل دریاي خزر . ...... . 22
جدول 8 - برآورد دي آمونیوم فسفات یا سوپرفسفات تریپل مورد نیاز ذرت دانه اي در اقلیم معتدل سرد . ........ . 27
جدول 9 - برآورد دي آمونیوم فسفات یا سوپرفسفات تریپل مورد نیاز ذرت دانه اي در اقلیم سرد ..................... . 28
جدول 10 - برآورد دي آمونیوم فسفات یا سوپرفسفات تریپل مورد نیاز ذرت دانه اي در اقلیم گرم . .................. . 29
جدول 11 - برآورد ديآمونیوم فسفات یا سوپرفسفات تریپل مورد نیاز ذرت دانه اي در اقلیم سواحل دریاي خزر....... . 30
جدول 12 - برآورد سولفات پتاسیم مورد نیاز ذرت دانه اي در اقلیم معتدل سرد . .............................. .................. . 34
جدول 13 - برآورد سولفات پتاسیم مورد نیاز ذرت دانه اي در اقلیم سرد ............................... .............................. . 35
جدول 14 - برآورد سولفات پتاسیم مورد نیاز ذرت دانه اي در اقلیم گرم . .............................. .............................. . 36
جدول 15 - برآورد سولفات پتاسیم مورد نیاز ذرت دانه اي در اقلیم سواحل دریاي خزر ............................... ..... . 37
جدول 16 - برآورد ماده آلی مورد نیاز ذرت............................... ................................ ................................ ......... . 40
جدول 17 - برنامه تغذیه نوین ذرت دانه اي براي کشاورزان کم بازده ............................... ................................ . 44
جدول 18 - برنامه تغذیه نوین ذرت دانه اي براي کشاورزان متوسط بازده ............................... ......................... . 44
جدول 19 - برنامه تغذیه نوین ذرت دانه اي براي کشاورزان پربازده ............................... ................................ ... . 45
دستورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزي خاك و تغذیه ذرت / 5
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 1- علایم کمبود نیتروژن در گیاه ذرت.......................................................................... 8
شکل 2- علایم کمبود فسفر در گیاه ذرت . ............................................................................. 9
شکل 3- علایم کمبود پتاسیم در گیاه ذرت ............................................................................ 10
شکل 4- علایم کمبود آهن در گیاه ذرت . .............................................................................. 11
شکل 5- علایم کمبود روي در گیاه ذرت .............................................................................. 12
شکل 6- علایم کمبود منگنز در گیاه ذرت . ............................................................................ 13
شکل 7- علایم کمبود مس در گیاه ذرت ............................................................................... 14
شکل 8- علایم کمبود بور در گیاه ذرت................................................................................. 15
شکل 9 - وضعیت جذب نیتروژنی در مراحل مختلف رشد ذرت ............................... ................................ . 25
شکل 10 - مصرف نواري کود در ناحیه ریشه زیر بذر............................................................. 32

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *