دانلود 6 شش فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم نمونه فرمها و معاملات ملكی نمونه قرارداهای املاك قرارداد مبایعه نامه قرارداد پیش فروش قرارداد مشارکت در ساخت قرارداد اجاره نامه قرارداد پیش فروش قرارداد مبایعه نامه قرارداد اجاره به شرط تملیک قوه قض

دانلود 6 شش فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم نمونه فرمها و معاملات ملكی نمونه قرارداهای املاك قرارداد مبایعه نامه قرارداد پیش فروش قرارداد مشارکت در ساخت قرارداد اجاره نامه قرارداد پیش فروش قرارداد مبایعه نامه قرارداد اجاره به شرط تملیک قوه قض

دانلود 6  شش فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم نمونه فرمها و معاملات ملكی نمونه قرارداهای املاك  قرارداد مبایعه نامه قرارداد پیش فروش  قرارداد مشارکت در ساخت  قرارداد اجاره نامه قرارداد پیش فروش  قرارداد مبایعه نامه  قرارداد اجاره به شرط تملیک قوه قضاييه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دادگاه ها شوراي حل اختلاف راي دادگاه با فرمت آفيس ورد Office Word به صورت (Doc)6 صفحه با قابليت ويرايش و چاپ در دسترس شماست.

براي دانلود فرم از کادر زير اقدام به دانلود نماييد.

 1- قرارداد پیش فروش

ماده 1 : طرفين قرارداد

     1-1- فروشنده  ……………………………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه ……………………..صادره از ………………….. کدملي …………………………………………………… متولد ………………………. ساکن ………………. ………………………………………………………………………..    ……………………………….  تلفن ……………………………….. با وکالت/قيموميت/ولايت/وصايت ……………………………. فرزند …………………. به شماره شناسنامه …………………… متولد ……………………………. بموجب ………………………………..

     2-1- خريــدار  ………………………………………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه……………………..

صادره از …………………………..کدملي ………………………………………….. متولد ………………………. ساکن …………………………………………………………  تلفن ……………………………….. با وکالت/قيموميت/ولايت/وصايت ……………………………. فرزند …………………. به شماره شناسنامه …………………… متولد ……………………………. بموجب ………………………………..

ماده 2: موضوع قرارداد

     عبارتست از ساخت و فروش مورد معامله با مشخصات ، اوصاف و شرايط مورد توافق طرفين و انتقال آن طبق مقررات به خريدار در برابر دريافت عوض معلوم .

ماده 3: مشخصات مورد قرارداد

     1-3- ……………….. دانگ احداثي در پلاک ثبتی شماره ……………………. فرعی از ……………. اصلی ، قطعه ……………. واقـع در          بخش ………………. حوزه ثبتی ………………………………………………..

……………………………………………

2- قرارداد مشارکت در ساخت 

ماده 1 : طرفين قرارداد

     1-1- آقاي / خانم ……………………………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه ……………………. صادره از ………………. کدملي ………………………………………….. متولد ………………………. ساکن ……………………………………………………………………………………………..  تلفن ……………………………….. با وکالت/قيموميت/ولايت/وصايت ……………………………. فرزند …………………. به شماره شناسنامه …………………… متولد ……………………………. بموجب ……………………………….. که از اين پس طرف اول قرارداد ناميده مي شود .

     2-1- آقاي / خانم ……………………………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه ……………………. صادره از ………………. کدملي ………………………………………….. متولد ………………………. ساکن ……………………………………………………………………………………………..  تلفن ……………………………….. با وکالت/قيموميت/ولايت/وصايت ……………………………. فرزند …………………. به شماره شناسنامه …………………… متولد ……………………………. بموجب ……………………………….. که از اين پس طرف دوم قرارداد ناميده مي شود .

ماده 2: موضوع قرارداد

     مشاركت در جهت احداث بنا ……………………………………………………………………………………………………………

ماده 3 : آورده هاي دو طرف

     1-3- آورده طرف اول عبارتست از ………………….. قطعـه زمين به مساحت ششدانگ ………………………… متــر مربــع دارای پلاک ثبتــی شماره ………………………. فرعی از ………………………. اصلی ، قطعـــه ……………….. واقع در بخش ………………………. حوزه            ثبتی ………………………. که سند مالکیت به شماره سریال …………………………… در صفحه …………………. دفتر ………………….   ………………………………………..

………………………

3- قرارداد اجاره نامه

 ماده 1 : طرفين قرارداد

     1-1- موجر/ موجرين ……………………………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه ……………………………………. صادره از ……………………… کدملي ………………………………………….. متولد ………………………. ساکن ……………………………………………………………………………………….. تلفن ……………………………….. با وکالت/قيموميت/ولايت/وصايت ……………………………. فرزند …………………. به شماره شناسنامه …………………… متولد ………………….. بموجب ……………………..

     2-1- مستأجر/ مستأجرين ……………………………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه ……………………………………. صادره از ……………………… کدملي ………………………………………….. متولد ………………………. ساکن ……………………………………………………………………………………….. تلفن ……………………………….. با وکالت/قيموميت/ولايت/وصايت ……………………………. فرزند …………………. به شماره شناسنامه …………………… متولد ………………….. بموجب ……………………..

ماده 2: موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره

     عبارتست از تمليک منافع …………………… دانگ / دستگاه / يکباب  ………………………………………. واقع در ……………………………………………………………………………. داراي پلاک ثبتي شماره ………….. فرعي از …………… اصلي …………….. بخش …………….. به مساحت …………………………….. متر مربع داراي سند مالکيت بشماره سريال ………………………………………. صفحه …………. دفتر …………. بنام ……………………………………………. مشتمل بر ……………. اتاق خواب با حق استفاده برق / آب / گاز بصورت اختصاصي/ اشتراکي/ شوفاژ روشن/ غيرروشن/ کولر/ پارکينگ ……………………. فرعی به متراژ …………………. مترمربع / انباري فرعی …………………….     به متراژ …………………. متر مربع / تلفن داير/ غير داير به شماره …………………………………….

……………………………………….

4- انتقال سرقفلی

ماده 1 : طرفين قرارداد

     1-1- انتقال دهنده ……………………………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه …………………….. صادره از ………………. کدملي ………………………………………….. متولد ………………………. ساکن………………………………………………………………………………..  تلفن ……………………………….. با وکالت/قيموميت/ولايت/وصايت ……………………………. فرزند …………………. به شماره شناسنامه …………………… متولد ……………………………. بموجب ………………………………..

     2-1- انتقال گيرنده ……………………………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه …………………….. صادره از ……………… کدملي ………………………………………….. متولد ………………………. ساکن ………………………..  ………………………………………………………..  تلفن ……………………………….. با وکالت/قيموميت/ولايت/وصايت ……………………………. فرزند …………………. به شماره شناسنامه …………………… متولد ……………………………. بموجب ………………………………..

ماده 2: موضوع و مورد معامله  

     موضوع اين قرارداد انتقال كليه حقوق مالي اعم از قطعي و احتمالي انتقال دهنده نسبت به حق كسب و پيشه ، تجارت و سرقفلي بوده كه مورد معامله عبارت است از ………………….. دانگ / يك باب ………………………. داراي پلاک ثبتي شماره …………….. فرعي از ………………….. اصلي ………………….. قطعه ………………. واقع در بخش …………………….. به مساحت ………………………… مترمربع ، دارای سند مالکیت به شماره سریال …………………………

…………………………………

5- قرارداد اجاره به شرط تملیک

ماده 1 : طرفين قرارداد

     1-1- موجر / موجرين  ……………………………………….. اصالتاً / وكالتاً / قيومتاً / ولايتاً / وصايتاً / فرزند ……………………………. به شماره شناسنامه …………………………………………………….    صادره ………………………… کدملي ………………………………………….. متولد ………………………. ساکن …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. تلفن ………………………………………..

     2-1- مستاجر / مستاجرين  ……………………………………….. اصالتاً / وكالتاً / قيومتاً / ولايتاً / وصايتاً / فرزند ……………………………. به شماره شناسنامه …………………………………………………….    صادره ………………………… کدملي ………………………………………….. متولد ………………………. ساکن …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. تلفن ………………………………………..

ماده 2: موضوع و مشخصات قرارداد مورد اجاره به شرط تمليك  

     تمليك عين مستاجره پس از پرداخت تمامي اقساط اجاره بها از طرف مستاجر به موجر طبق شرايط اين قرارداد …………… دانگ / دستگاه / يك باب ……………………………………. به مساحت …………………….. متر مربع داراي پلاک ثبتي شماره …………….. فرعي از ………………….. اصلي …………………….. واقع در بخش ………………………… حوزه ثبتي ……………………………….. داراي سند مالكيت به شماره …………………… صفحه ……………………. دفتر …………………………………. صادره بنام ………………………………………………………….. با حق استفاده…………..

………………………..

6- قرارداد مبایعه نامه 

 ماده 1 : طرفين قرارداد

     1-1- فروشنده/فروشندگان  ……………………………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه ………………………………….. صادره از …………………………..کدملي ………………………………………….. متولد ………………………. ساکن …………………………………………………………..  تلفن ……………………………….. با وکالت/قيموميت/ولايت/وصايت ……………………………. فرزند …………………. به شماره شناسنامه …………………… متولد ………………………… بموجب …………………………..

     2-1- خريدار/خريداران  ……………………………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه ……………………………………. صادره از …………………………..کدملي ………………………………………….. متولد ………………………. ساکن …………………………………………………………..  تلفن ……………………………….. با وکالت/قيموميت/ولايت/وصايت ……………………………. فرزند …………………. به شماره شناسنامه …………………… متولد ………………………… بموجب ……………………………

ماده 2: موضوع و مشخصات مورد معامله

     عبارتست از انتقال ……………………. دانگ يک ………………………………………. داراي پلاک ثبتي شماره ……………….. فرعي از …………… اصلي قطعه ………………….. واقـع در بخش ……………. حوزه ثبتي …………………….. به مساحت …………………………….. متر مربع دارای سند مالکیت به شماره سریال ……………… صفحه ………….. دفتر ………….. بنام ……………………………………………………………………………………..             بانضمام …………..

………………………………

 

توجه داشته باشيد، محصولات اين فروشگاه گارانتي بازگشت تمام مبلغ را دارند، به اين صورت که اگر محصولي از نظر صحت محتوا مشکلي داشت طي چهار روز با ثبت مشکل در بخش پشتيباني، مبلغ دريافت شده کاملا بازگردانده مي شود
با تشکر
فروشگاه فايل زندگي
فروشگاه مورد اعتماد شما

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *