دانلود پاور پوینت اخلاق در هوش مصنوعی و ربات ها

دانلود پاور پوینت اخلاق در هوش مصنوعی و ربات ها

موضوع اخلاق در هوش مصنوعی و ربات ها

تعداد صفحه 10

قابل ویرایش میباشد

نوع فایل پاورپوینت 

 

•محققان تحقيق در عمليات در مـورد نحـوه انجـام كـار در سـازمان هـا بـه مـديرا ن كمـك مـي كننـد و تصميمات شـان صـرفاً بـر مبنـاي كارايي و اثربخشـي ارزيـابي مـي شـود . در محـيط كسـبو كـار جهـاني امـروز، سـازمان هـا بـا مسـائل پيچيـده هبـ ،نـد ا اي مواجـه همـين خـاطر رويكردهـاي اخلاقـي توجـه محققـان زيـادي را بـه خـود جلـب كـرده اسـت . ايـن مقالـه فراينـد نوآورانـه و نسـبتاً جديـدي بـا عنـوان اخـلاق گفتمـاني را مـورد ارزيـابي قـرار مـي دهـد. رويكـرد اخـلاق گفتمـاني بـا سيسـتم اخلاقيـات سـنتي تفـاوت دارد . در سيسـتم اخلاقيـات سـنتي، تصميمات اخلاقي بدون توجه به كميته و ها و مردمان واقعـي درگيـر در فراينـد گفـت گـو و تعامـل مـورد ارزيـابي قـرار مـي گيـرد . در ايـن مقالـه با استفاده از نظريـه اخـلاق گفتمـاني، جنبـه هـاي اخلاقـي مطـرح در مسـائل گونـاگون، معيـار عملكـرد مـا بـراي مواجهـه بـا ايـن مسـائل، و جهاني كه اين مسائل به آن تعلق دارند، تشـريح شـد . همچنـين در ادامـه بـراي مواجهـه بـا هـر يـك از ايـن نـوع مسـائل، ر وششناسـي هـاي خاصي ارائه گرديد.

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *