دانلود پاورپوینت کارگاه آموزشی ایمنی دارویی – 64 اسلاید

دانلود پاورپوینت کارگاه آموزشی ایمنی دارویی - 64 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uدارو
uدارو مواد شیمیایی است که برای تشخیص/درمان یا پیشگیری بیماری به فردبیمار داده میشود.
u
u
u
uنکته:
uدارو دادن یک اقدام تهاجمی می باشد.
uنام گذاری داروها:

-نام شیمیایی

-نام ژنریک

-نام تجاری

مثال:

نام شیمیایی:7کلرو1و3دی هیدرو-1متیل-5فنیل-1و4بنزودیازپین

نام ژنریک:دیازپام

نام تجاری:والیوم

 

راه های تجویز دارو:

-خوراکی

-زیر زبانی

-تزریقی(زیر جلدی-عضلانی-داخل استخوان...)

-استنشاقی

-موضعی

 

uاطلاعات دارویی ضروری:
u-موارد مصرف
u-موارد منع مصرف
u-دوز
u-راه تجویز
u-مکانیسم اثر
u-عوارض جانبی(قابل پیش بینی-غیر قابل پیش بینی)
 
uنکاتی که هنگام تزریق دارو باید رعایت نمود:
uتزریقات زیر جلدی و عضلانی :

-توجه داشته باشید برای تزریق زیر جلدی ازسنگ انسولین با سرسوزن کوتاه وبرای تزریق عضلانی از سرنگ5-3سی سی برای بالغین استفاده می گردد.

u-چنانچه لازم است محلول آماده داخل ویال برای تزریقات بعدی مورد استفاده قرار گیرد تاریخ، ساعت، مقدار دارو در هر
uمیلی لیتر و نام خود را به صورت برچسب روی آن بنویسید.
u -سرسوزن را در حالی که پنبه الکل روی ناحیه قرار دارد ، خارج و برای چند ثانیه روی ناحیه فشار ملایمی اعمال نمایید.
u· -در تزریق عضلانی پس از کشیدن دارو به داخل سرنگ ، سرسوزن را تعویض و سپس به میزان0.2سیس سی هوا به داخل سرنگ
uبکشید . پس از تزریق دارو هوا را هم تزریق نمایید . به این ترتیب هوا مانع خروج دارو به زیر جلد می گردد.
 
uتزریقات وریدی :
u· -قبل از تزریق باید از محل صحیح قرار گیری آنژیوکت در رگ بیمار اطمینان حاصل نمود..
u· -در تزریق وریدی دوز بولوس داروباید کنترل دقیقی قبل از تجویز دارو به عمل آید. زیرا دارو با تزریق مستقیم وارد گردش
uخون بیمار شده و هرگونه خطای رخ داده قابل تصحیح نمی باشد (مدت زمانتزریق بولوس3-1 دقیقه می باشد)
u· -غلظت و سرعت تزریق دارو و ناحیه تزریق از نظر صحت و علائم نشت دارو بایستی حتما" کنترل شود.
u· -در انفوزیون وریدی برای تزریق محلول های هایپرتونیک از وریدهای کوچک سطحی استفاده نشود.
u· -در هنگام وقفه در جریان مایع ، بافت اطراف آنژیوکت را از نظر تورم ، آسیب دیدگی و علائم نشت دارو بررسی کنید.
u· -روی ظرف محتوی محلول ، برگه مشخصات که شامل نوع و حجم سرم ، نام بیمار ، تعداد قطرات ،
uتاریخ و زمان شروع ، تاریخ و زمان قطع و نام پرستار میباشد ، چسبانده شود.
u· -در صورت اضافه کردن دارو به ظرف حاوی محلول ، مشخصات دارو نام ومقدار دارو به برچسب اضافه  شود
 
uدوز:                                                                                                    
uدر ایست قلبی :                                                                                            
u بالغین:
u 1میلی گرم (یک آمپول کامل)هر 3-5دقیقه بدون داشتن سقف دوز در حین
uاحیاء قابل تکرار می باشد (به صورت وریدی).                                                 
u-دوز داخل تراشه 2.5-2بربر دوز داخل وریدی یا داخل استخوانی بوده وبه همراه5-10سی سی آب مقطر داخل ترشه تجویز می شود.                                        
uکودکان:                                                                                                    
u0.01میلی گرم/کیلو(0.1سی سی /کیلو به صورت وریدی.                                    
u0.1میلی گرم/کیلو(0.1سی سی/کیلو از محلول1:1000در واقع آمپول های معمولی اپی نفرین)در واقع 10برابردوز وریدی تجویز می شود.                                           

   سدیم  بيكربنات

گروه دارويي

بافر سيستميك، قليايي كننده سيستميك و ادراري

مكانيسم اثر

بيكربنات سديم در بدن تبديل به يون بيكربنات مي شود و در اثر تركيب با

خون را قليايي ميكند. PH ، يون هيدروژن

موارد مصرف

TCA اسيدوز متابوليك، هايپركالمي، مسموميت با داروهاي

(ضدافسردگيهاي سه حلقهاي)، احياء قلبي - ريوي طول كشيده بخصوص در

شرايط پيش بيمارستاني

موارد منع مصرف

 آلكالوز هيپوكلرميك، آلكالوز متابوليك و تنفسی

اثرات جانبی

كاهش مقاومت عروق سيستميك و فشار پرفيوژن عروق كرونر/ آلكالوز خارج

 سلولي و انحراف منحني اكسي هموگلوبين به سمت چپ و آزاد شدن كم اکسیژن در بافت ها/هایپرناترمی

١٠

uكودكان در ايست قلبي با ريتمهاي قابل شوك دادن
uتزريق وريدي يا داخل استخواني در عرض 1 تا 2 دقيقه mg/kg 5
uIV/IO 15 به صورت mg/kg تكرار با دوز
u300 mg حداكثر دوز
uتوجهات پزشكي و پرستاري
u1- وضعیت قلبی- عروقي بيماري كه آميودارون دريافت مي كند را تحت نظر
uداشته باشيد.
u2- اين دارو بويژه در صورت استفاده به همراه ساير داروهاي ضدآريتمي،
uميتواند آريتمي بيمار را به شدت تشديد نمايد يا باعث بلوك قلبي يا
uبراديكاردي شود.
u3- در صورت استفاده از آميودارون در حين احياء ديگر از ليدوكايين استفاده
uنكنيد.
 
uفوروزمایدد
uدسته دارويي
uدیوریتیک قوس هنله
uمکانیسم اثر:
uباز جذب سديم و كلريد در قوس هنله را مهار ميكند.
uمتسع كننده وريدي بوده و به اين ترتيب پيش بار قلبي را
uكاهش مي دهد.
uموارد مصرف
uادم ريوي حاد
uنارسایی قلبی
uموارد منع مصرف
uحساسيت به دارو، فشار خون سيستوليك كمتر از
u٩٠ mmHg
uموارد احتياط
uبا احتياط MI در شيرخواران، بيماران مسن و شوك كارديوژنيك ناشي از
uمصرف شود.
u.
uكودكان:
  1. 5-0.2میلیگرم/کیلو

حداکثر دوزدر کودکانکمتر از 2سال5میلی گرم وکودکان بالای 2سال 10میلی گرم می باشد که تا3بار می توان تکرار کرد.

uدر صورت عدم امكان دسترسي به وريد محيطي، آمپول ديازپام از طريق
u0.5-1 به طور بولوس داده mg/kg سرنگ بدون سر سوزن از ركتوم با دوز
u0.25-0.5 ت ا دوز mg/kg ميشود كه در صورت نياز بعد از 10 دقيقه با دوز
u20 قابل تكرار است. mg نهايي
uاضطراب
u10- 5 ميلي گرم در بزرگسالان (خوراكي، عضلاني يا وريدي)
u5-2 ميلي گرم در سالمندان (خوراكي، عضلاني يا وريدي)
uنکته: قرص ديازپام 2 يا 5 ميلي گرمي نيز بايد علاوه بر فراورده تزريقي آن در
uآمبولانس موجود باشد.
uهيدروكورتيزون
uدسته دارويي
uگلوكوكورتيكوئيد
uمكانيسم اثر
uگلوكوكورتيكوئيدها باعث سركوب پاسخهاي التهابي در
uبدن مي شود. (اثر ضد التهاب)
uموارد مصرف
uآسم، واكنش آلرژيك
uموارد منع مصرف
uاختلالات كليوي و كبدي
uموارد احتياط
uبراي بيماراني كه اخيراً دچار سكته قلبي شده اند با احتياط مصرف شود.
uهمچنين در بيماران مبتلا به تشنج، هيپرتانسيون و نارسايي قلبی نيز با
uاحتياط مصرف شود.
 
uاثرات جانبی
uگیجی قابل برگشت در سنين بالا و در نارسايي كليه، براديكاردي، تغيير در
uاجابت مزاج، سرگيجه، سردرد
uدوز
u50 به صورت وريدي در مدت زمان 5 دقيقه و در mg در بزرگسالان
u0.5 داده ميشود. mg/kg كودكان
uتوجهات پزشكي و پرستاري
u1- تزريق وريدي آن به خاطر عوارض احتمالي قلبي- عروقي به آهستگي
uانجام شود.
u2- در نارسايي كليه و كبد دوز دارو تعديل شود.
u3- بهتر است جهت تزريق بولوس وريدي دارو در 20 سي سي محلول نرمال
uسالين رقيق شود و طي حداقل 2 دقيقه تزريق شود . اين امر در شرايط پيش
uبيمارستاني انجام نميشود..
u4- در ابتداي درمان بهتر است ضربان قلب از نظر تعداد پايش شود
uتوجهات پزشكي و پرستاري
u1- استفاده از بزرگترين وريد محيطي در دسترس و استفاده از ست سرم
uبراي تزريق دكستروز هيپرتونيك بجاي استفاده از سرنگ از بروز عوارض
uموضعي ناشي از انفوزيون دكستروز ميكاهد.
u2- پس از انفوزيون محلول دكستروز هيپرتونيك جهت جلوگيري از
uهيپوگليسمي ريباند ، انفوزيون محلول دكستروز 5 يا 10 درصد ر ا برا ي بيمار
uشروع كنيد.
u3- محلول هاي قندي نبايد همزمان با خون از طريق ست مشترك تجويز
uشوند، زيرا ممكن است باعث بسته شدن مسير رگ شوند.
u4- هنگام انفوزيون بايد وضعيت باليني بيمار و نيز تعادل آب و الكتروليت و
uاسيد- باز بيمار كنترل شود.
u5- تجويز گلوگز هيپرتونيك (معمولاً غلظت بالاتر از 10 %) از طريق وريد
uمحيطي ممكن است ترومبوز وريدي را به همراه داشته باشد.
uهیوسین
uدسته داروویی:
uآنتی کلی نرژِیک/ضدموسکارینی/ضد اسپاسم
uمکانیسم اثر:
uاین دارو خاصیت آنتی موسکارینی وضد اسپاسم داشته وبرای رفع اسپاسم های گوارشی/ادراری تناسلی/کولیک صفراوی وکلیوی/قاعدگی دردناک استفاده می شود
uموارد احتیاط ومنع مصرف:

این دارو دربیماری های انسدادی روده/آسم/بیماری های مزمن ریوی باید بااحتیاط مصرف شود.

uاثرات جانبی:
uتاکی کاردی/خشکی دهان/احتباس ادراری/یبوست
uدوز:
uدردرمان اسپاسم 20میلی گرم عضلانی یا به صورت آهسته وریدی تزریق شود
u
uتوجهات پرستاری:
u-هنگام تزریق وریدی جهت جلوگیری از افت فشارخون وضعیتی بیمار حتما خوابیده باشد.
u-تزریق وریدی حتما آهسته انجام شود.
u-دوزمصرفی برای افراد مسن کاهش داده شود.
u-حتما میزان برون ده ادراری چک شود.
 
 
 
 
 

 

 

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *