دانلود پاورپوینت اخلاق درهوش مصنوعی وربات ها

دانلود پاورپوینت اخلاق درهوش مصنوعی وربات ها

دانلود پاورپوینت اخلاق درهوش مصنوعی وربات ها

 

فرمت فایل: پاورپوینت PPTX

 

تعداد اسلاید: 10

 

قابلیت تغییر و ویرایش: دارد

 

دارای متن است.

 

بخشی از متن پاورپوینت:

محققان تحقيق در عمليات در مـورد نحـوه انجـام كـار در سـازمان هـا بـه مـديرا ن كمـك مـي كننـد و تصميمات شـان صـرفاً بـر مبنـاي كارايي و اثربخشـي ارزيـابي مـي شـود . در محـيط كسـبو كـار جهـاني امـروز، سـازمان هـا بـا مسـائل پيچيـده هبـ ،نـد ا اي مواجـه همـين خـاطر رويكردهـاي اخلاقـي توجـه محققـان زيـادي را بـه خـود جلـب كـرده اسـت . ايـن مقالـه فراينـد نوآورانـه و نسـبتاً جديـدي بـا عنـوان اخـلاق گفتمـاني را مـورد ارزيـابي قـرار مـي دهـد. رويكـرد اخـلاق گفتمـاني بـا سيسـتم اخلاقيـات سـنتي تفـاوت دارد . در سيسـتم اخلاقيـات سـنتي، تصميمات اخلاقي بدون توجه به كميته و ها و مردمان واقعـي درگيـر در فراينـد گفـت گـو و تعامـل مـورد ارزيـابي قـرار مـي گيـرد . در ايـن مقالـه با استفاده از نظريـه اخـلاق گفتمـاني، جنبـه هـاي اخلاقـي مطـرح در مسـائل گونـاگون، معيـار عملكـرد مـا بـراي مواجهـه بـا ايـن مسـائل، و جهاني كه اين مسائل به آن تعلق دارند، تشـريح شـد . همچنـين در ادامـه بـراي مواجهـه بـا هـر يـك از ايـن نـوع مسـائل، ر وششناسـي هـاي خاصي ارائه گرديد..
•از سال 1950 پيشـتازان عرصـه هـوش مصـنوعي 1 همـواره بـه رايانه(كامپيوتر به ،) عنوان چشم ابزاري هب كه صورت بالقوه توانايي تفكر دارد نگريسته بر و اند، اين عقيده بـوده انـد كـه روزي ايـن ابزارها در وظايف هوشي از انسان پيشي خواهند گرفت، چنانچـه در محاسبات منطقي بـ دون ايـن كـه دچـار خطـا شـوند، در بـا دسترس قرار دادن حجم انبوهي از فضاي ذخيـره سـازي، گـوي ســبقت از را انســان ربــودهانــد در. ســال 1998 محققــين و صاحب نظران به تشريح اين انديشه پرداختند . آنها اظهار داشتند كه ها رايانه ماشينهـاي جـامعي هسـتند از كـه توانـايي انجـام وظايف نامحدودي برخوردارند.
•در فرهنگ وها كتب مختلف اخلاقي، تعاريف متفاوتي از اخـلاق ارائه شده است، با اين حال اختلاف عميقي ميـان ايـن تعـاريف مشــاهده نمــي شــود. اخــلاق جمــع واژه خُلــ و ق بــه معنــي خوي هاست ( ).12 پيشـينه مباحـث اخلاقـي بـه قـدمت وجـود آدمـي اسـت. انديشيدن درباره معناي اخلاق با سقراط آغاز مي شود. برخـي از انديشمندان اخلاق را عبارت از مجموعه قواعدي مي دانند به كه منظور رفع تعارضات دروني و بـين اشـخاص پديـد آمـده اسـت (13 به). تعبير سـاده مـي تـوان اخـلاق را شـاخه از اي فلسـفه دانست پي در كه پاسخ گويي به سوالات قديمي در مورد وظيفه، درستي و صداقت، يكپارچگي، فضيلت، عـدالت، زنـدگي نيـك و نظاير آن است ( 13 .( شاخه نو ظهور اخلاق ماشين يا( رباتيك به) دنبـال تضـمين رفتار اخلاق مدارانه ماشين است به. تعبير د يگر ايـن شـاخه بـه دنبال اين است كه تضمين كند رفتار ماشـين از لحـاظ اخلاقـي براي انسان قابل قبول است .

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *