حل کامل مسائل حل المسائل کامل مکانیک کوآنتومی مدرن ساکورایی جلد اول ودوم

حل کامل مسائل حل المسائل کامل مکانیک کوآنتومی مدرن ساکورایی جلد اول ودوم

حل  المسائل کامل دوجلدی

مکانیک   کوآنتومی  مدرن یا پیشرفته ی

جان   جی     ساکورایی

112 صفحه حل المسائل جلد اول

131 صفحه حل المسائل جلد دوم

کیفیت جلد اول عالی

کیفیت جلد دوم مطلوب وخوب

مکانیک کوآنتومی شاخه یا به تعبیری زیرشاخه ای مهم ازعلم فیزیک ویک شعبه از فیزیک کوآنتومی است نام مکانیک بالاخص کوآنتومی شاید برای ایجاد این تصورکه این علم سخت وفهم ودرک آن دشواراست کافی باشد درحالیکه درحقیقت چنین نیست کسی که جدول ضرب را بلد نباشد ومفهوم ضرب را درک نکرده باشد برایش ضرب دو دردو هم دشوارخواهد بود این مطلب فقط جنبه ی تذکر برای این نویسنده وهمه ی افراد مثلی را داشت مکانیک کوآنتومی با شکست مکانیک کلاسیک درتوجیه پدیده هایی که در حدود میکروسکوپی عمل آنها بزرگ وغیر قابل اغماض بود مثل توجیه انرژی جسم سیاه یا تابش کاواک وماجرای مشهوربه فاجعه ی فرابنفش پا به عرصه ی علم فیزیک گذاشت این علم یک ثابت بنیادی بنام ثابت پلانک h دارد که متناظر آن همان اچ بارمعروف است یعنی حاصل h بر 2π h/2π=Һ البته اچ بار معروف همان حرف اچ کوچک انگلیسی با داشتن یک خط کوچک مورب روی دسته ی حرف اچ کوچک نوشته می شود ازآنجا که مفاهیم وروش کاربامفاهیم وبطورکلی حل مسائل مکانیک کوآنتومی چه بصورت مکانیک موجی آنگونه که خود اروین شرودینگر رابطه ی اساسی آن را نوشت وفیزیکدانانی مثل گاسویوریچ آیزبرگ زتیلی وتعداد بسیاردیگری ونیز چه مکانیک کوآنتومی ماتریسی مثل آنچه ساکورایی به آن پرداخته در جلسات تقویتی ورفع اشکال همین فروشگاه جمهور ارایه وگفته می شود نه اینجا مجال پرداختن به این موضوعات است ونه درحوصله ی این معرفی اجمالی والبته حوصله ی متقاضی این محصول نیست لذا فقط مرورکوتاهی بر جنبه های مکانیک کوآنتومی می شود

همانطورکه دربالاهم بیان شد مکانیک کوآنتومی بدلیل ماهیت دوگانه ذره - موج ذرات به دوفرم وصورت فرمولبندی شده است فیزیکدانانی که بیشتربرمکانیک موجی تسلط داشته ودارند ازجمله خود شرودینگر مکانیک کوآنتومی موجی را دربررسی پدیده ها بکارمی گیرند والبته فیزیکدانانی که برریاضیات تسلط بیشتروافزون تری دارند مکانیک کوآنتومی ماتریسی را دنبال می کنند بطورکلی بهتراست گفته شود مکانیک موجی ومکانیک کوآنتومی چون منظورازمکانیک کوآنتومی همان مکانیک ماتریسی است که بنیانگذارآن دیراک پل آموندرسن دیراک است دیراک واژه های Ket وبرا Bera  یا Bora را وارد مکانیک کوآنتومی کرد کت یک ویژه تابع حالت <ψ| ومتناظرمختلط همیوغ آن برا با نمایش |ψ> را نشان داد همه ی اینها برای نوشتن یک دترمینان وتبدیل به ماتریس ودرنتیجه حل مسائل مربوط بوده وهست ازآنجا که برای یک ویژه تابع حالت ψ درفضای مکان طبق تبدیلات فوریه همان ویژه حالت تابع را درفضای اندازه حرکت اما بصورت مختلط مزدوج یا همیوغ نشان می دهد واین دو حالت برابرویکسان هستند لذا کت درفضای مکان برابربا برا درفضای اندازه حرکت است اگرتابع حالت درفضای اندازه حرکت Φ باشد پس کت آن <Φ| لذا برای آن |Φ> می شود وبرای تغییر یک تابع مختلط به همیوغش کافی است تا i+ به i- در عددمختلط تغییرکند یعنی مثلأ ψ=α+iβ تبدیل می شود به Φ=α-iβ یعنی یا ψ*=α-iβ یا Φ=α-iβ که ψ ستاره دار همان سای با علامت دگر یا صلیب است و البته ویژه حالت ویژه مقداری مثل λ را می طلبد ومفاهیم دیگر

ساکورایی درسال 1933 متولد ودرسال 1982 وفات یافت یعنی عمر 49 ساله یا نزدیک پنجاه سال اما تأثیروی بر مکانیک کوآنتومی شاید ابدی باشد مکانیک کوآنتومی مدرن ساکورایی دوحل المسائل ازجلد اول ودوم مکانیک کوآنتومی مدرن ساکورایی دارد که هردو درفرمت پی دی اف  تقدیم شده است

قبلأدرهمین فروشگاه اینترنتی جمهور حل المسائل مکانیک کوآنتومی مدرن یا پیشرفته ی ساکورایی ارایه شده است که دارای 118 صفحه بوده ودرلیست محصولات وقابل دریافت است تفاوت این دو حل المسائل فقط در تکمیل مسائل است ومرتبط با جلد اول است وفرق عمده ای باهم ندارند

این محصول حل المسائل کامل مکانیک کوآنتومی مدرن ساکورایی نسخه های اصلی حل المسائل جلد های اول ودوم است که مشخصات آنها درابتدای همین معرفی آمده است اما این حل المسائل یکی مربوط به جلد اول حل مسائل مکانیک کوآنتومی مدرن ساکورایی در112 صفحه درفایل اصلی pdfبا نام حروف انگلیسی A وحل المسائل جلد دوم مکانیک کوآنتومی مدرن ساکورایی در131 صفحه دریک فایل اصلی pdfبا نام فایل B است که هرفایل دریک فایل Zipبصورت مجزا قرارداده شده وهردوفایل یک محصول بوده وقابل دریافت است

https://golzarimarket.sellfile.ir

فروشگاه اینترنتی  جمهور

 

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *