تحقیق آماده بررسي‌ مسأله‌ توسل‌ به‌ زور از ديدگاه‌ حقوق بين‌الملل‌ عمومي‌ – 47 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده بررسي‌ مسأله‌ توسل‌ به‌ زور از ديدگاه‌ حقوق بين‌الملل‌ عمومي‌ - 47 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده بررسي‌ مسأله‌ توسل‌ به‌ زور از ديدگاه‌ حقوق  بين‌الملل‌ عمومي‌ - 47 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده بررسي‌ مسأله‌ توسل‌ به‌ زور از ديدگاه‌ حقوق  بين‌الملل‌ عمومي‌ - 47 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده بررسي‌ مسأله‌ توسل‌ به‌ زور از ديدگاه‌ حقوق  بين‌الملل‌ عمومي‌ - 47 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده بررسي‌ مسأله‌ توسل‌ به‌ زور از ديدگاه‌ حقوق  بين‌الملل‌ عمومي‌ - 47 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده بررسي‌ مسأله‌ توسل‌ به‌ زور از ديدگاه‌ حقوق  بين‌الملل‌ عمومي‌ - 47 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده بررسي‌ مسأله‌ توسل‌ به‌ زور از ديدگاه‌ حقوق  بين‌الملل‌ عمومي‌ - 47 برگ وورد قابل ویرایش

درحالي‌ كه‌ ترايخ‌ بشر پر از جنگ‌ و خونريزي‌ مي‌باشد، همواره‌ تلاشهايي‌ براي‌محدود كردن‌ كاربرد نيروي‌ مسلّح‌ و جنگ‌ در روابط‌ ميان‌ مردمان‌ سرزمين‌هاي‌ مختلف‌در جريان‌ بوده‌ است‌. تا قبل‌ از جنگ‌ جهاني‌ اول‌ جنگ‌ تحريم‌ نشده‌ بود، و تنها محدوديتي‌كه‌ تا آن‌ تاريخ‌ وجود داشت‌ «جنگ‌ عادله‌» بود. با تشكيل‌ جامعه‌ ملل‌ پس‌ از جنگ‌ اول‌جهاني‌، به‌ موجب‌ ميثاق ، محدوديتهايي‌ براي‌ توسل‌ به‌ جنگ‌ ايجاد شد ولي‌ كلاً تحريم‌نگرديد. پس‌ از پايان‌ يافتن‌ جنگ‌ دوم‌ جهاني‌ و تصويب‌ منشور ملل‌ متحد جنگ‌ صريحاًتحريم‌ گرديد، و مقرراتتوسل‌ به‌ زور به‌ مرحلة‌ جديدي‌ گام‌ نهاد. مقررات‌ توسل‌ به‌ زور دراين‌ مرحله‌، توسط‌ موادي‌ از منشور، برخي‌ از قواعد عرفي‌، آراي‌ ديوان‌ بين‌المللي‌دادگستري‌ و قطعنامه‌هاي‌ مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد شكل‌ مي‌گيرد.

براساس‌ حقوق  بين‌الملل‌ جديد، برخي‌ معتقدند كه‌ جنگ‌ به‌ طور عام‌ تحريم‌ شده‌ وموارد مجاز توسل‌ به‌ زور كاملاً نادر و استثنايي‌ مي‌باشد. و برخي‌ نيز بر اين‌ باورند كه‌تحريم‌ عامي‌ وجود ندارد بلكه‌ برخي‌ از موارد توسل‌ به‌ زور مانند: جنگ‌ سلطه‌ جويانه‌ وتعرضي‌، و مداخلة‌ نظامي‌ به‌ نفع‌ شورشيان‌ در كشور ديگر و هرگونه‌ كاربرد زور كه‌برخلاف‌ اهداف‌ ملل‌ متحد است‌، ممنوع‌ گرديده‌ ولي‌ اشكال‌ متعددي‌ از توسل‌ به‌ زورهمچنان‌ مجاز است‌؛ مانند: دفاع‌ انفرادي‌ و جمعي‌، دفاع‌ پيشگيرانه‌، مداخله‌ انساندوستانه‌،مداخله‌ براي‌ حمايت‌ از جان‌ و مال‌ اتباع‌ و...

در اين‌ فصل‌ براي‌ تشريح‌ اين‌ مقررات‌ جديد، ابتدا به‌ سر تاريخي‌ مقررات‌ و نظرهاي‌مربوط‌ به‌ توسل‌ به‌ زور از دوران‌ باستان‌ تا زمان‌ حاضر پرداخته‌ و سپس‌ به‌ بررسي‌يكايك‌ موارد مورد اجماع‌ و مورد اختلاف‌ نظر در زمينة‌ توسل‌ به‌ زور براساس‌ حقوق بين‌الملل‌ معاصر مي‌پردازيم‌.

 

تحقیق آماده بررسي‌ مسأله‌ توسل‌ به‌ زور از ديدگاه‌ حقوق  بين‌الملل‌ عمومي‌ - 47 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده بررسي‌ مسأله‌ توسل‌ به‌ زور از ديدگاه‌ حقوق  بين‌الملل‌ عمومي‌ - 47 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده بررسي‌ مسأله‌ توسل‌ به‌ زور از ديدگاه‌ حقوق  بين‌الملل‌ عمومي‌ - 47 برگ وورد قابل ویرایش

مبحث‌ اول‌ - سير تاريخي‌ مسأله‌ توسل‌ به‌ زور

توسل‌ به‌ زور قبل‌ از ميثاق  ملل‌ متحد

اگرچه‌ جنگ‌ طي‌ سده‌هاي‌ به‌ مثابة‌ ابزاري‌ در اختيار دولتها براي‌ نيل‌ به‌ هدفهايشان‌بوده‌ است‌، اما به‌ سبب‌ مصائب‌ ناشي‌ از آن‌، انسانها همواره‌ در تلاش‌ جلوگيري‌ از آن‌بوده‌اند و بنابراين‌ گاه‌ مي‌بايست‌ اين‌ ابزار به‌ نحوي‌ توجيه‌ مي‌شد...

«حدود چهارصد سال‌ پيش‌ از ميلاد، موتي‌، فيلسوف‌ چيني‌، اصرار مي‌كرد كه‌تجاوز متوقف‌ و جنگ‌ به‌ مثابة‌ بزرگترين‌ جنايت‌، غيرقانوني‌ اعلام‌ شود. با اين‌ وجودتاريخ‌ مشحون‌ از خونريزي‌ و جنگ‌ است‌.»

«نظريه‌اي‌ كه‌ توانست‌ در دوران‌ باستان‌، و بخصوص‌ قرون‌ وسطي‌، توسل‌ بي‌قيد وشرط‌ به‌ زور را تا اندازه‌اي‌ محدود كند، نظريه‌ جنگ‌ مشروع‌ يا عادلانه‌ بود... نظريه‌ جنگ‌مشروع‌ يا عادلانه‌، اساساً داراي‌ ريشه‌هاي‌ مذهبي‌ است‌ كه‌ تا قرنها تداوم‌ داشته‌ است‌. البته‌در دوراني‌ از تاريخ‌، بويژه‌ در عصر جديد و پس‌ از آن‌، مفهوم‌ جنگ‌ مشروع‌ يا عادلانه‌ جنبة‌مذهبي‌ خود را از دست‌ داد و مباني‌ ديگري‌ يافت‌...

«در روم‌ باستان‌، اگر روحانيون‌ موسوم‌ به‌ فتيالس‌ در برابر سنا گواهي‌ مي‌دادند كه‌علت‌ موجهي‌ براي‌ جنگ‌ وجود دارد، آنگاه‌ تصميم‌ نهايي‌ برعهدة‌ سنا و مردم‌ بود. در اين‌صورت‌، اگر جنگ‌ آغاز مي‌شد، عادلانه‌ محسوب‌ مي‌گرديد...

«يهوديان‌ معتقد بودند كه‌ آنها مردم‌ برگزيده‌ هستند و كليه‌ جنگهايي‌ كه‌ در جهت‌منافع‌ ملت‌ يهود انجام‌ مي‌دهند عادلانه‌ است‌...

تحقیق آماده بررسي‌ مسأله‌ توسل‌ به‌ زور از ديدگاه‌ حقوق  بين‌الملل‌ عمومي‌ - 47 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده بررسي‌ مسأله‌ توسل‌ به‌ زور از ديدگاه‌ حقوق  بين‌الملل‌ عمومي‌ - 47 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده بررسي‌ مسأله‌ توسل‌ به‌ زور از ديدگاه‌ حقوق  بين‌الملل‌ عمومي‌ - 47 برگ وورد قابل ویرایش

«سن‌ آگوستين‌ (340-354 م‌) اولين‌ عالم‌ مسيحي‌ است‌ كه‌ اين‌ نظريه‌ را از ديدمسيحيت‌ مورد تجزيه‌ و تحليل‌ قرار داده‌ است‌. وي‌ جنگهايي‌ را مشروع‌ مي‌داند كه‌ يا جنبة‌تدافعي‌ داشته‌ باشند و يا اگر هم‌ تعرضي‌ هستند، به‌ تلافي‌ تجاوز به‌ يك‌ حق‌ و يا جهت‌جبران‌ خسارات‌ صورت‌ گرفته‌ باشد. اين‌ خسارات‌ ممكن‌ است‌ مادي‌ و يا صرفاً لطمات‌معنوي‌، حتي‌ توهين‌ باشند. در اين‌ حالت‌، ضرورت‌ مبادرت‌ به‌ چنين‌ جنگي‌ حتمي‌ و عادلانه‌است‌...

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *