تحقیق آماده با موضوع خصوصيات مغناطيسي سنگ ها و مغناطيس زمين – 8 اسلاید

تحقیق آماده با موضوع خصوصيات مغناطيسي سنگ ها و مغناطيس زمين - 8 اسلاید

تحقیق آماده با موضوع خصوصيات مغناطيسي سنگ ها و مغناطيس زمين

تحقیق آماده با موضوع خصوصيات مغناطيسي سنگ ها و مغناطيس زمين

تحقیق آماده با موضوع خصوصيات مغناطيسي سنگ ها و مغناطيس زمين

تحقیق آماده با موضوع خصوصيات مغناطيسي سنگ ها و مغناطيس زمين

خواص مغناطيسي کاني ها

ذرات باردار(مثبت يا منفي)در هنگام حرکت در اطراف خود ميدان مغناطيسي به وجود
 مي آورند و ذرات بار دار اتم ها و يون ها داراي سه نوع حرکت هستند :

  • حرکت چرخشي و گردشي پروتونها در داخل هسته هاي اتم
  • حرکت گردشي الکترونها در داخل اوربيتال ها
  • حرکت چرخشي الکترونها در داخل اوربيتال ها

از اين سه نوع اثر گشتاور مغناطيسي نوع دوم و سوم به مراتب بيشتر از نوع اول
 مي باشد و از آنجايي که در يک اوربيتال هر دو الکترون در خلاف جهت يکديگر گردش مي کنند اثر مغناطيسي آنها خنثي مي شود و از اين رو گشتاور مغناطيسي موثر يک اتم و يا يون متناسب با تعداد اوربيتال هاي نيمه پر آن ها است.             

کاني هاي  ديا مغناطيس

تحقیق آماده با موضوع خصوصيات مغناطيسي سنگ ها و مغناطيس زمين

 

کاني هايي که اتم ها و يون هاي آن فاقد اوربيتال هاي نيمه پر باشد، به وسيله آهن ربا دفع مي شود که در اين صورت به آن ها کاني ها ي ديا مغناطيس مي گويند.

رانده شدن اين کاني ها را در ميدان مغنا طيسي خارجي مي توان چنين توصيف کرد که وجود اوربيتال هاي پر سبب مي شود که گشتاور مغناطيسي در کاني تقريباً صفر گردد، اگر اين اوربيتال ها ي پر به يک ميدان مغناطيسي خارجي نزديک شوند، قانون لنز در مورد آنها صدق خواهد نمود قانون لنز  مي گويد اگر يک حلقه هادي به يک ميدان مغناطيسي نزديک شود، در داخل حلقه جرياني پديد مي آورد که ميدان مغناطيسي حاصل از آن با ميدان خارجي مخالفت خواهد نمود.

تحقیق آماده با موضوع خصوصيات مغناطيسي سنگ ها و مغناطيس زمين

 

هنگام نزديک شدن اوربيتال هاي پر به يک ميدان مغناطيسي خارجي سرعت يکي از اوربيتال ها کم و بر ديگري افزوده خواهد شد به طوري که مجموع گشتاور مغناطيسي آنها صفر نشده و گشتاور منتج در خلاف جهت ميدان خارجي، عمل کرده که سبب رانش کاني در اين ميدان مي شود.

چند نمونه از کاني هايي که داراي اين خاصيت هستند عبارتند از :

کوارتزيت، فلوريت، هاليت و انيدريت.

کاني هاي پارامغناطيس

اين دسته از کاني ها حاوي اوربيتالهاي نيمه پر مي باشند، ولي گشتاورهاي حاصله از آنها به طور در هم و بر هم، در امتدادهاي متفاوت قرار گرفته اند و در نتيجه اثر مغناطيسي
 آن ها تقريباً خنثي مي شود و ظاهراً  هيچ خاصيت  مغناطيسي از خود نشان نمي دهند ولي اگر اين کاني ها در ميدان مغناطيسي خارجي قرار گيرند متناسب با شدت ميدان خارجي، بعضي از اين گشتاورها خود را در جهت گشتاور ميدان خارجي قرار مي دهند و سبب پيدايش گشتاور مغناطيسي القايي در کاني خواهند شد.

در نتيجه کاني هاي پارامغناطيس به طور ضعيفي جذب ميدان خارجي خواهند شد و هر چه شدت ميدان خارجي بيشتر باشد گشتاورهاي بيشتري، خود را در جهت آن قرار داده و در نتيجه شدت ميدان مغناطيسي القايي بيشتر خواهد شد.

کاني هاي فرومغناطيس

کاني هايي هستند که اگر در ميدان مغناطيسي خارجي (H) قرار بگيرند، در آن ها ميدان مغناطيسي القايي شديدي به وجود مي آيد که شدت آن ميليون ها بار بيشتر از کاني هاي پارامغناطيس مي باشد و چون سردسته اين کاني ها آهن است، به آن کاني ها فرومغناطيس مي گويند. در واقع گشتاورهاي حاصله از يون هاي تشکيل دهنده اين
 کاني ها، به طور انبوه در جهت گشتاور ميدان خارجي قرار مي گيرند و يک اثر، به نام تبادل اتصال که بحث آن در مکانيک کوانتوم مي باشد، اين گشتاور را به هم قفل
مي کند، به طوري که بعد از حذف ميدان خارجي تعداد زيادي از اين اتصالات همچنان باقي مي ماند و در نتيجه کاني هاي فرومغناطيس مي توانند به صورت مغناطيس دائم درآيند و مغناطيس باقيماند حاصله از تبادل اتصال را به دو صورت   مي توان از بين برد :

  • ايجاد يک ميدان مغناطيسي خارجي در خلاف جهت ميدان کاني فرومغناطيس
  • افزايش درجه حرارت تا حد نقطه کوري آن کاني. دماي نقطه کوري براي

مگنتيت  و آهن  کبالت و نيکل مي باشد.

متن فوق تنها چند صفحه از تحقیق آماده با موضوع خصوصيات مغناطيسي سنگ ها و مغناطيس زمين است؛

برای دانلود کل تحقیق آماده با موضوع خصوصيات مغناطيسي سنگ ها و مغناطيس زمين از لینک زیر استفاده کنید:

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *