اسکلت اندام تحتانی

اسکلت اندام تحتانی

فرمت فایل :پاورپینت   قابل ویرایش   تعداد اسلاید:  43 

چکیده مطالب :

اسكلت اندام تحتاني

-كمربند لگني: شامل استخوان هاي هيپ راست و چپ

-اسكلت ران: شامل استخوان فمور (ران)

-اسكلت ساق: شامل استخوان هاي تيبيا(درشت ني) و فيبولا(نازك ني)

-اسكلت پا: شامل سه قسمت: مچ پا(تارسوس) 7استخوان و كف پا(متاتارسوس) 5استخوان وانگشتان پا (14 بندانگشت)

كشكك(پتلا)

استخوان هاي هيپ چپ و راست در عقب با خاجي(ساكروم) مفصل ميشوند و در جلو با هم تشكيل سيمفيزيس پوبيس ميدهند.

استخوان هيپ(بي نام): استخواني تخت و چهارگوش كه مانند پروانه چوبي هواپيما از قسمت مياني تاب خورده. در قسمت مياني سطح خارجي آن حفره بزرگ گود مدور (استابولوم) وجود دارد كه با سر فمور تشكيل مفصل هيپ ميدهد. در زير آن سوراخ بزرگ سه گوش يا بيضي (اوبتوراتور) وجود دارد.  

nHip\Innominateاستخوان هيپ(بي نام)

استخوان هيپ شامل 3 قسمت:

-ايليوم(خاصره): وسيع و صاف است. در بالا قرار دارد.

-ايسكيوم(ورك): قسمت تحتاني – خلفي استخوان و استابولوم را

-تشكيل.

-پوبيس(عانه): قسمت قدامي- تحتاني استخوان را تشكيل.

در بچه ها توسط نوار غضروفي بهم متصلند و در بالغين توسط استخوان بهم جوش ميخورند.

هيپ داراي دو سطح و 4 كنار و يك كنار داخلي و 4 زاويه ميباشد

 

nHip\Innominateاستخوان هيپ(بي نام)

سطح خارجي هيپ: از بالا به پائين شامل سطح خارجي ايليوم – استابولوم و نماي خارجي اوبتوراتور و حومه آن ميباشد.

استابولوم(حقه): حفره مفصلي بزرگ و گرد كه در سطح خارجي هيپ قرار دارد.هر سه قسمت هيپ در تشكيل آن شركت دارند.پوبيس(قسمت قدامي آنرا) و ايسكيوم (قسمت خلفي – تحتاني آنرا) و ايليوم (قسمت فوقاني آنرا) تشكيل ميدهند.

قمت فوقاني آن وزن بدن را به استخوان فمور منتقل ميكند.

به لبه استابولوم سجاف ليفي – غضروفي (لبروم استابولار) مي چسبد كه درداخل كپسول مفصلي واقع شده و عمق حفره مفصلي را افزايش ميدهد.

در قسمت تحتاني جدار استابولوم بريدگي استابولار وجود دارد. رباط عرضي دو لبه بريدگي را بهم وصل ميكند. عمق كف استابولوم در بالاي بريدگي حفره استابولار نام دارد.

رباط سر استخوان فمور در انتها پخش شده به رباط عرضي و لبه بريدگي و حفره استابولوم ميچسبد. باقيمانده استابولوم(بين لبه و حفره) بصورت رويه مفصلي هلالي (سطح هلالي) است كه از غضروف مفصلي پوشيده و سر فمور بر آن تكيه دارد.  

 

 

nIschiumايسكيوم(ورك)

ايسكيوم شامل يك تنه و يك شاخه است. قسمت تحتاني خلفي هيپ را ميسازد.

تنه شامل سه سطح (فمورال – خلفي – لگني) و سه كنار (خلفي – خارجي – اوبتوراتور).

سطح خلفي: بخش تحتاني آن برجستگي ايسكيال (زبر و وسيع) ميباشد. محل اتصالات همسترينگ ميباشد. هنگامي كه مفصل هيپ در فلكشن باشد برجستگي قابل تشخيص است.

nIschiumايسكيوم(ورك)

ايسكيوم شامل يك تنه و يك شاخه است. قسمت تحتاني خلفي هيپ را ميسازد.

تنه شامل سه سطح (فمورال – خلفي – لگني) و سه كنار (خلفي – خارجي – اوبتوراتور).

سطح خلفي: بخش تحتاني آن برجستگي ايسكيال (زبر و وسيع) ميباشد. محل اتصالات همسترينگ ميباشد. هنگامي كه مفصل هيپ در فلكشن باشد برجستگي قابل تشخيص است.

nIschiumايسكيوم(ورك)

ايسكيوم شامل يك تنه و يك شاخه است. قسمت تحتاني خلفي هيپ را ميسازد.

تنه شامل سه سطح (فمورال – خلفي – لگني) و سه كنار (خلفي – خارجي – اوبتوراتور).

سطح خلفي: بخش تحتاني آن برجستگي ايسكيال (زبر و وسيع) ميباشد. محل اتصالات همسترينگ ميباشد. هنگامي كه مفصل هيپ در فلكشن باشد برجستگي قابل تشخيص است.

nIschiumايسكيوم(ورك)

ايسكيوم شامل يك تنه و يك شاخه است. قسمت تحتاني خلفي هيپ را ميسازد.

تنه شامل سه سطح (فمورال – خلفي – لگني) و سه كنار (خلفي – خارجي – اوبتوراتور).

سطح خلفي: بخش تحتاني آن برجستگي ايسكيال (زبر و وسيع) ميباشد. محل اتصالات همسترينگ ميباشد. هنگامي كه مفصل هيپ در فلكشن باشد برجستگي قابل تشخيص است.

nIschiumايسكيوم(ورك)

ايسكيوم شامل يك تنه و يك شاخه است. قسمت تحتاني خلفي هيپ را ميسازد.

تنه شامل سه سطح (فمورال – خلفي – لگني) و سه كنار (خلفي – خارجي – اوبتوراتور).

سطح خلفي: بخش تحتاني آن برجستگي ايسكيال (زبر و وسيع) ميباشد. محل اتصالات همسترينگ ميباشد. هنگامي كه مفصل هيپ در فلكشن باشد برجستگي قابل تشخيص است.

nIschiumايسكيوم(ورك)

ايسكيوم شامل يك تنه و يك شاخه است. قسمت تحتاني خلفي هيپ را ميسازد.

تنه شامل سه سطح (فمورال – خلفي – لگني) و سه كنار (خلفي – خارجي – اوبتوراتور).

سطح خلفي: بخش تحتاني آن برجستگي ايسكيال (زبر و وسيع) ميباشد. محل اتصالات همسترينگ ميباشد. هنگامي كه مفصل هيپ در فلكشن باشد برجستگي قابل تشخيص است.

nIschiumايسكيوم(ورك)

ايسكيوم شامل يك تنه و يك شاخه است. قسمت تحتاني خلفي هيپ را ميسازد.

تنه شامل سه سطح (فمورال – خلفي – لگني) و سه كنار (خلفي – خارجي – اوبتوراتور).

سطح خلفي: بخش تحتاني آن برجستگي ايسكيال (زبر و وسيع) ميباشد. محل اتصالات همسترينگ ميباشد. هنگامي كه مفصل هيپ در فلكشن باشد برجستگي قابل تشخيص است.

 

 

nتنگه تحتاني لگن

اين تنگه به شكل لوزي است.

درزاويه خلفي آن: كوكسيكس

زاويه قدامي آن: پوبيك سيمفيزيس

دو زاويه طرفي آن: برجستگي هاي ايسكيوم قرارگرفته اند.

اضلاع قدامي توسط شاخه ايسكيوپوبيك راست و چپ و اضلاع خلفي توسط رباط هاي ساكروتوبروس و ساكرواسپاينوس تشكيل.

حدود دهانه تحتاني لگن همان حدود پرينئوم است.

لگن كوچك محتوي ركتوم و مثانه و قسمتي از اعضاي تناسلي است.

محور تنگه فوقاني ناف را به رأس كوكسييكس وصل ميكند. محور تنگه تحتاني متوجه ساكرال پرومونتوري است

 

nPatella كشكك

استخوان سزاموئيد بزرگ به عرض 5 سانتي متر. در جلوي زانو و در تاندون عضله چهار سر راني قرار.

داراي: دو سطح (قدامي و خلفي) و سه كنار (فوقاني يا قاعده و خارجي و داخلي) و يك رأس ميباشد.

در حال ايستاده رأس يك سانتي متر بالاتر ازخط مفصلي زانو قرار.

رباط پتلار ادامه تاندون عضله چهار سر راني است و به رأس متصل ميشود.و تاندون به قاعده اتصال دارد. 

سطح قدامي قابل لمس است و يك بورس سروزي آنرا از پوست جدا ميكند.

 

nFoot  پا

مفصل مچ پا: ازنوع لولايي. داراي حركات دورسال و پلانتار فلكشن.

سطوح مفصلي شامل: سطح تحتاني تيبيا(چهارگوش و مقعر) – سطح مفصلي فوقاني تالوس (محدب) – قوزك هاي ذاخلي و خارجي.

 

اولين متاتارسوس مربوط به شست است. ضخيم تر و كوتاهتر.

 

مفاصل پا: شامل مفاصل اينترتارسال – تارسومتاتارسال – متاتارسوفلانزآل و اينترفلانزآل

nFoot  پا

مفصل مچ پا: ازنوع لولايي. داراي حركات دورسال و پلانتار فلكشن.

سطوح مفصلي شامل: سطح تحتاني تيبيا(چهارگوش و مقعر) – سطح مفصلي فوقاني تالوس (محدب) – قوزك هاي ذاخلي و خارجي.

 اولين متاتارسوس مربوط به شست است. ضخيم تر و كوتاهتر.

مفاصل پا: شامل مفاصل اينترتارسال – تارسومتاتارسال – متاتارسوفلانزآل و اينترفلانزآل

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *