آزمایشگاه توسعه یک سیستم هیتروداین ( با ترکیب جریان متناوب برای تولید موج با بسامد برابر با تقاضل بین دو بسامد موج های اولیه) فرومتریک درونی برای تبدیل و اندازگیری تمایل جرم در تشخیص امواج گرانشی فضا

آزمایشگاه توسعه یک سیستم هیتروداین ( با ترکیب جریان متناوب برای تولید موج با بسامد برابر با تقاضل بین دو بسامد موج های اولیه) فرومتریک درونی برای تبدیل و اندازگیری تمایل جرم در تشخیص امواج گرانشی فضا

آزمایشگاه توسعه یک سیستم هیتروداین ( با ترکیب  جریان متناوب برای تولید موج با بسامد برابر با تقاضل بین دو بسامد موج های اولیه) فرومتریک درونی برای تبدیل و اندازگیری تمایل جرم در تشخیص امواج گرانشی فضا

مقاله 10 صفحه متن انگلیسی به صورت PDF و 13 صفحه متن ترجمه شده به فارسی دارد.

این مقاله در مورد تشخیص امواج گرانشی می باشد.

نمونه متن فارسی:

چکیده

لیزر هیتروداین فرومتریک درونی یک نقش کلیدی در بهبود نمایش جرم بازی می کند و به وسیله ی اندازگیری می کند و به وسیله ی کنترل درجه های چندگانه آزادی حرکتدر فضا امواج گرانشی را تشخیص می دهد. توسعه آزمایشگاهی فرومتریک درونی هیتروداین با قطبش چندگانه (PMHI) از تشخیص دهنده های نوری چهار قطبی (QPD) در این مقاله ارائه شده استنامزد اندازگیری حرکت انتقالی و انحراف از  مقیاس جرم است. سیستم به صورت متقارن طراحی شده استکه  می تواند به 5 درجه از اندازگیری  آزادی بر اساس قطبش چندگانه و دریافت موج پیشرونده تفاضلی(DWS) توسعه یافته. نتایج آزمایش های شبیه سازی شده زمینی نشان می دهند که اندازگیری نویز یا اختلال  و  در 1Hz به ترتیب رسیده است. نوسان طول خطا تحت تسلط  اختلاف جریان سیستم استدر تراز500  میکرومتر  می باشد.

نمونه متن انگلیسی:

 ABSTRACT

Laser heterodyne interferometry plays a key role in the proof mass’s monitor and control by measuring its multiple degrees of freedom motions in the Space Gravitational Wave Detection. Laboratory development of polarization-multiplexing heterodyne interferometer (PMHI) using quadrant photodetectors (QPD) is presented in this paper, intended for measuring the translation and tilt of a proof mass. The system is of symmetric design, which can expand to five degrees of freedom measurements based on polarization-multiplexing and differential wavefront sensing (DWS). The ground-simulated experimental results demonstrate that a measurement noise of 3 pm/Hz1/2 and 2 nrad/Hz1/2 at 1 Hz have been achieved respectively. The tilt-to-length error is dominated by geometric misalignment for the current system, the coupling of which is at micrometer level within a tilt range of ±500 μrad.

منابع:

  1. Barausse, Enrico, et al. "Prospects for fundamental physics with LISA." General Relativity and Gravitation 52.8 (2020): 1-33.
  2. Wanner, Gudrun. "Space-based gravitational wave detection and how LISA Pathfinder successfully paved the way." Nature Physics 15.3 (2019): 200-202.
  3. Luo, Ziren, et al. "The Taiji program: A concise overview." Progress of Theoretical and Experimental Physics 2021.5 (2021): 05A108.
  4. Mei, Jianwei, et al. "The TianQin project: current progress on science and technology." Progress of Theoretical and Experimental Physics 2021.5 (2021): 05A107.
  5. LISA Science Requirements Document (2018). https://lisa.nasa.gov/documentsReference
  6. S. J. Mihailov, Sensors 12, 1898-1918 (2012). Mei, Jianwei, et al. "The TianQin project: current progress on science and technology." Progress of Theoretical and Experimental Physics 2021.5 (2021): 05A107.
  7. Yan, Hao, et al. "A dual-heterodyne laser interferometer for simultaneous measurement of linear and angular displacements." Review of scientific instruments 86.12 (2015): 123102.
  8. Armano, M., et al. "The LISA pathfinder mission." Journal of Physics: Conference Series. Vol. 610. No. 1. IOP Publishing, 2015.
  9. Armano, M., et al. "Sensor noise in lisa pathfinder: In-flight performance of the optical test mass readout." Physical review letters 126.13 (2021): 131103.

 

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *